• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
P5156485

Irsko je nádherný ostrov a kdo chce pochopit význam slova ZELENÁ, rozhodn? by jej m?l navštívit. P?ekvapí vás zde mnoho v?cí: Nap?íklad byste zde asi ne?ekali palmy. A p?esto rostou mnoha lidem u vstupních dve?í do dom?. Vzhledem k pr?m?rné ro?ní teplot? se jim zde da?í pom?rn? dob?e. V Irsku prší prakticky stále, ale také je zde stále sluní?ko. Protimluv? Jen ?áste?n?. V zásad? je tu modrá obloha, ale asi tak p?t až desetkrát denn? se od mo?e p?ižene ?erný mrak, n?kolik minut ?i desítek minut prší a vzáp?tí se op?t objeví modrá obloha. A s ní duha. Tady m?žete vid?t nádherné duhy!

?lánek 1

Sv?t rodiny je sv?tem vztah?. Nelze jej srovnávat se sv?tem profesním, kde se oce?uje hlavn? výkon. A p?esto sv?t rodiny a sv?t profesní spolu úzce souvisí. Je jenom škoda, že jak zam?stnavatelé, tak mnohdy ženy samotné nevidí souvislost mezi prací pro rodinu a prací profesní, nedoce?ují p?ínos rodi?ovství pro osobní r?st. ?asto se setkáváme s iniciativami, nabízející ženám zp?soby, jak „p?ežít“ fázi intenzivního rodi?ovství tak, aby tzv. „zanechala co nejmenší škody“.

vyroba_svicek_kos

I když se setkáváme s názorem, že bydlení/žití na venkov? se v oblasti ob?anské vybavenosti srovnává s venkovem, není tomu tak. Není úmyslem vyjmenovávat a porovnávat rozdíly, nebo? jsou mnohé pochopitelné a vyplývají z charakteru obcí, složení obyvatel, bydlení, možností apod.

1110_TWGW_VKŠ2011_016

Na podzim roku 2010 jsem se na seminá?i v Borech potkala s panem starostou ze Švihova Vaškem Petrusem. Dlouho jsme zkoumali, jestli nejsme p?íbuzní - a nejsme. A když už jsme tak rozpráv?li, povídal mi s nadšením o nové akci u nich ve Švihov?, a to Virtuální univerzit? t?etího v?ku.