• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
?l2

Ve výše zmín?ném projektu místní d?ti a rodi?e navrhli pro obec, školu, školku (hlavn? sami pro sebe) jak nejvíce p?isp?t k bezpe?n?jšímu a zdrav?jšímu zp?sobu dopravování nejen d?tí do prostor místní Základní a Mate?ské školy.  D?ti a mládež se p?ímo zapojí do zvelebování naší obce, do budování prost?edí v okolí školy, školky. Bezpe?né p?echázení bude využito nejen školou a školkou, ale rovn?ž Mate?ským centrem Duhový Tulipánek a seniory, navšt?vující Virtuální univerzitu t?etího v?ku. Obojí sídlí v prostorách místní Základní školy.

DSC_1250

V obci Bory funguje výborn? ?ada spolk?, škola, komunitní škola, ale i n?kolikrát ocen?ná knihovna. Co se d?lo v Borech v poslední dob?? Byla toho velká ?ada, proto vybírám jen t?i pro mne nejzajímav?jší akce.

411611_350269744994869_79509285_o

Od za?átku letošního roku pracujeme s místními d?tmi na spole?ném projektu, který by m?l zajistit místo pro setkávání d?tí ve v?ku 10-18 let. Takové místo totiž v naší obci velmi chybí. N?kolik úvodních setkání prob?hlo v lednu v místním Clubu, kde se sešlo cca 20 d?tí. Pomocí brainstormingu si d?ti navrhly a ozna?ily, o co by byl nejv?tší zájem. Mezi jejich nápady byly nap?. bazén, klubovna, tábo?išt? ?i inline dráha. Potom prob?hla další setkání s cca 10 d?tmi, která dala jejich nápadu konkrétn?jší vizi, a výsledkem je netradi?ní bikepark.

ferovasnidane

P?IJ?TE S NÁMI POSNÍDAT!  Dne 12. 5. 2012 slavíme Sv?tový den pro fair trade férovou snídani. V Borech m?žete posnídat také a to v 9:00 hodin p?ed obecním ú?adem.  Už p?t let se v ?eské republice slaví Sv?tový den fair trade, svátek p?ipadající na druhou kv?tnovou sobotu. Minulý rok se Férové snídan? zú?astnilo 2 500 lidí ve 41 m?stech ?eské republiky. P?ekonáme to letos? Záleží to i na vás!

P4260029d

Ve dnech 25.-26. dubna 2012 prob?hla záv?re?ná konference projektu Transfer know-how a budování mezisektorového partnerství v obcích. Konference se konala v hotelu Dev?t skal u Sn?žného na Vyso?in?.  Této akce se zú?astnili obecní koordináto?i vyškolení v projektu, zahrani?ní partne?i z Walesu a Polska, ú?astníci Studie p?ipravenosti obcí a další zájemci nejen o rozvoj venkova.