P4260029d

Ve dnech 25.-26. dubna 2012 prob?hla záv?re?ná konference projektu Transfer know-how a budování mezisektorového partnerství v obcích. Konference se konala v hotelu Dev?t skal u Sn?žného na Vyso?in?.  Této akce se zú?astnili obecní koordináto?i vyškolení v projektu, zahrani?ní partne?i z Walesu a Polska, ú?astníci Studie p?ipravenosti obcí a další zájemci nejen o rozvoj venkova.

Hned první prezentace s názvem „Jsou vesnická sídla v ?R p?ipravená na rozvoj zdola?“  p?ednášená Ing. Janem Fialou byla zam??ena na studii, která se realizovala v 94 obcích 6 kraj? ?R. Ze záv?r? studie bych zmínila nap?íklad to, že v zastupitelstvech jsou málo zastoupení ženy, mladí a senio?i a že je velmi podce?ována podpora budování ob?anské spole?nosti a celoživotního u?ení. Následovaly výstupy obecních koordinátor? celoživotního vzd?lávání. S prezentací „Kurz obecních koordinátor? a jeho p?evedení do praxe v obci Suchohrdly u Miroslavi“ se p?edstavila Eva Jarošová. Té mimo jiné dal kurz jiný pohled na d?ní v obci, chu? k osobnímu rozvoji a studiu a pochopení života jako procesu ke zm?n?. Mgr. Ji?í Adamec a jeho prezentace „Uplatn?ní obecního koordinátora v rozvoji obce Starý Ji?ín“ zahrnovala informace o koordinaci komunitní školy, koordinaci projekt? pro ZŠ a obec Starý Ji?ín. Nejd?ležit?jší aktivitou budoucna vidí Ji?í tvorbu obecní strategie. Výstup s názvem „Škola pro všechny generace“ p?ednesla Ludmila Kociánová. Ta zde také uvedla, že cht?li vytvo?it n?co nového, zajímavého a užite?ného pro venkov a tak v listopadu roku 2006 vznikla komunitní škola Rosice. Absolvent kurzu Mgr. Josef Golda popsal t?žké za?átky komunitní školy v Bartošovicích a sou?asné postavení KŠ v obci. Simona Hovadíková srovnala obec Leskovec nad Moravicí p?ed „obecním koordinátorem a po n?m“. A že t?ch zm?n je a samoz?ejm? pozitivních. Simona za?ala pracovat s d?tmi, se spolky, za?ali vydávat obecní ?tvrtletník, zavedli cvi?ení pro ženy a uvedla v život ?adu dalších v?cí. Ve?erní blok prvního dne konference pat?il Strategickému partnerství v obcích. K prodiskutování této oblasti byl využit moderovaný kulatý st?l za ú?asti starost?, obecních koordinátor? a rozvojových pracovník? z obcí 8 kraj? ?R.

Druhý den za?al reflexí projektu zahrani?ních partner? z Walesu a Polska. Poté následoval blok v?novaný p?enosu zahrani?ních zkušeností z Walesu a Polska do ?eské republiky. Zde vypráv?li ú?astníci zahrani?ních exkurzí a stáží projektu o svých poznatcích a zážitcích a také o informacích, které nap?íklad již mohli využít p?i práci na venkov?. Záv?re?né slovo pat?ilo manažerce projektu Marcele Slavíkové, která shrnula realizaci projektu Transfer know-how a budování mezisektorového partnerství v obcích a p?edevším prezentovala vzniklou Sí? spolupráce, její postupné kroky a výsledky. Po konferenci se uskute?nilo záv?re?né evalua?ní setkání projektu s partnery.

Projekt Transfer know-how a budování mezisektorového partnerství v obcích je podpo?en z prost?edk? Evropského sociálního fondu prost?ednictvím Opera?ního programu Lidské zdroje a zam?stnanost.

 logo_oplzz