• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ferovasnidaneP?IJ?TE S NÁMI POSNÍDAT!  Dne 12. 5. 2012 slavíme Sv?tový den pro fair trade férovou snídani. V Borech m?žete posnídat také a to v 9:00 hodin p?ed obecním ú?adem.  Už p?t let se v ?eské republice slaví Sv?tový den fair trade, svátek p?ipadající na druhou kv?tnovou sobotu. Minulý rok se Férové snídan? zú?astnilo 2 500 lidí ve 41 m?stech ?eské republiky. P?ekonáme to letos? Záleží to i na vás!

Bory se p?idají k obcím a m?st?m jako K?ižanov, Polná, Tišnov, T?ebí?, Brno, Jihlava, Miroslav, Št?tí,… všechny zapojená místa a podrobn?jší informace ur?it? najdete na   http://www.ferovasnidane.cz/.

Myšlenka Férové snídan? je velmi prostá: sejd?te se v parku, na náb?eží nebo na nám?stí ve svém m?st? se známými, sousedy, kamarády nebo rodinou a spole?n? posnídejte fairtradové a lokální suroviny. Jednoduše a zárove? moc p?íjemn? tak stejn? jako tisíce lidí na sv?t? oslavíte Sv?tový den pro fair trade a dáte najevo sv?j zájem o téma spravedlivého obchodu a odpov?dné spot?eby v?bec. Spousta lidí vyjad?ující spole?nou snídaní podporu fair trade bude signálem, že nám nejsou lhostejné podmínky, za jakých se produkuje a obchoduje zboží, které b?žn? spot?ebováváme.

Co s sebou na snídani?

Fairtradové dobroty se rády kamarádí s t?mi lokálními. M?žete si upéct buchtu z fairtradového kakaa a cukru, biomouky, medu od místního v?ela?e a vají?ek od souseda a k tomu si uva?it do termosky fair trade ?aj nebo kávu. Nemáte ?as ani chu? na pe?ení? Pak sta?í chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky, fairtradovou ?okoládovou pomazánkou nebo sýrem od místního farmá?e.  Jako na každý podobný piknik si s sebou nezapome?te vzít deku nebo n?co jiného na sednutí. Doporu?ujeme vzít si s sebou i hrne?ek a talí?ek. Ur?it? se najde n?kdo, kdo se s vámi bude chtít pod?lit o svoje výtvory!

Pozvánka a více informací na www.bory.cz.

Marcela Slavíková, Místní agenda 21 Bory