• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

411611_350269744994869_79509285_o

Od za?átku letošního roku pracujeme s místními d?tmi na spole?ném projektu, který by m?l zajistit místo pro setkávání d?tí ve v?ku 10-18 let. Takové místo totiž v naší obci velmi chybí. N?kolik úvodních setkání prob?hlo v lednu v místním Clubu, kde se sešlo cca 20 d?tí. Pomocí brainstormingu si d?ti navrhly a ozna?ily, o co by byl nejv?tší zájem. Mezi jejich nápady byly nap?. bazén, klubovna, tábo?išt? ?i inline dráha. Potom prob?hla další setkání s cca 10 d?tmi, která dala jejich nápadu konkrétn?jší vizi, a výsledkem je netradi?ní bikepark.

Jeho sou?ástí bude altán, zastín?ný stromy, které si d?ti sami vysadí. Dále tábo?išt? a plocha na jízdu v délce 33x8 metr? se t?emi najížd?jícími prvky pro bike i inline. Pokusili jsme se u MMR zažádat o dotace ve výši 400 tis. K? za spoluú?asti obce. Tato dotace nám byla p?islíbena a proto se my i d?ti t?šíme na brzkou realizaci nápadu.

Obec nám vyšla vst?íc a dala nám k dispozici pozemek, který sousedí s místním fotbalovým h?išt?m. Tím pádem bude v Suchohrdlech utvo?en v jedné ?ásti obce krásný areál, jehož sou?ástí je d?tské h?išt?, fotbalové h?išt?, hasi?ská nádrž na koupání, výše zmín?ný bikepark. Dále uvažujeme o tom, že bychom zde realizovali i víceú?elové h?išt? ?i odpo?ívací park pro seniory. Mojí p?edstavou však je, aby si senio?i sami vytvo?ili vizi, jak by cht?li, aby tento park pro n? vypadal (a samoz?ejm? zda o n?j mají v?bec zájem…). P?ípadn? p?isp?li jiným nápadem.

To je má vize do p?íštího roku a hromada spole?né práce. Nezbývá než doufat, že zájem a nadšení místních lidí (nejen d?tí) jim vydrží i p?i dalších aktivitách jak zvelebit naši obec a zp?íjemnit si bydlení na venkov? spole?ným setkáváním.

Eva Jarošová
Koordinátorka Komunitní školy p?i ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi, o. s.