• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

?l2Ve výše zmín?ném projektu místní d?ti a rodi?e navrhli pro obec, školu, školku (hlavn? sami pro sebe) jak nejvíce p?isp?t k bezpe?n?jšímu a zdrav?jšímu zp?sobu dopravování nejen d?tí do prostor místní Základní a Mate?ské školy.  D?ti a mládež se p?ímo zapojí do zvelebování naší obce, do budování prost?edí v okolí školy, školky. Bezpe?né p?echázení bude využito nejen školou a školkou, ale rovn?ž Mate?ským centrem Duhový Tulipánek a seniory, navšt?vující Virtuální univerzitu t?etího v?ku. Obojí sídlí v prostorách místní Základní školy.

Naším cílem je také pozvednout zájem o pohyb a zdravý životní styl, omezit sociální vylou?ení místních d?tí. Proto sou?ástí projektu je žádost o  nová kola a odrážedla, která podpo?í pohybové aktivity nejen pro d?ti MŠ, ale rovn?ž budou k dispozici již výše zmi?ovanému mate?skému centr. Vzhledem k umíst?ní in-line dráhy vedle stávající MŠ budou moci nová kola a odrážedla d?ti naplno využít b?hem jejich odpoledního pobytu venku na zahrad? školky. Dopoledne tyto pom?cky využije MC. Nyní jsme odeslali žádost o dotaci do programu „Na zelenou“ Nadace Partnerství a nyní nezbývá nic jiného než doufat, že projekt bude podpo?en a realizován.

Eva Jarošová