• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

1110_TWGW_VKŠ2011_008Obec Starý Ji?ín je kontaktním místem NSVKŠ pro Moravskoslezský kraj. V obci, která je samotná tvo?ena dalšími osmi místními ?ástmi p?sobí t?i roky Komunitní škola Starý Ji?ín o.s. Ta v sou?asné dob? po?ádá p?t dlouhodobých a další dva krátkodobé kurzy, které v sou?asné dob? navšt?vuje cca 80 lidí.

Obci Starý Ji?ín však dosud chybí kvalitní obecní strategie, která by byla schopna pokrýt všechny aspekty rozvoje a rozkv?tu vesnice jako celku, se všemi aspekty stavebními, kulturními, školskými a samoz?ejm? také s aspekty lidských zdroj?.

Ve ?tvrtek 19.1.2012 se tedy uskute?nila první velmi významná pracovní sch?zka strategického týmu obce Starý Ji?ín. ?leny strategického týmu byli ustanoveni zástupci jednotlivých obcí, lidé ve svých vesnicích aktivní, kte?í p?inášejí nové nápady  a také kritické podn?ty, zárove? také lidé, kte?í se angažují v místní komunit? v práci s mládeží, v r?zných spolcích, ?i organizacích. V týmu mají samoz?ejm? své zastoupení také podnikatelé a zastupitelé obce. ?leny týmu se stali také starosta a místostarosta obce.

Tým si stanovil pravidla své práce a prošel nutné první kroky k vytvo?ení SWOT analýzy. O dalších krocích p?i tvorb? Komunitní rozvojové strategie obce Starý Ji?ín, Vás budeme na t?chto stránkách dále informovat.

Mgr. Ji?í Adamec

Vedoucí KŠ Starý Ji?ín o.s.