• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

1103_ok4_zaz2_012Kon?ící projekt obce Bory "Transfer know-how a budování mezisektorového parterství v obcích" p?inesl n?kolik výstup?. Zmapoval situaci v tém?? stovce vesnic 7 kraj?, vyškolil obecní koordinátory a s jejich pomocí pomohl rozb?hnout ?adu partnerství v obcích. Nechceme, aby zkušenosti a praxe, které se osv?d?ily zapadly, proto v poslední aktivit? projektu chceme pospojovat lidi a obce (nebo jejich zástupce), kte?í se v projektu potkali. 

Rádi bychom Vás tímto pozvali na záv?re?nou konferenci projektu Transfer know-how a budování mezisektorového partnerství v obcích, která se bude konat 25.-26. dubna 2012.

D?ležité organiza?ní informace najdete v pozvánce

Program konference si prohlédn?te zde.

Máme ješt? volná místa, takže v  p?ípad? zájmu se zú?astnit pošlete p?ihlášku nejpozd?ji do 18. 4. 2012 na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konference a náklady ú?astník? jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu prost?ednictvím Opera?ního programu Lidské zdroje a zam?stnanost.

Ing. Marcela Slavíková, manažerka projektu

logo_oplzz