• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Budova školy s kostelem

Ve ?tvrtek 25. zá?í 2014 se uskute?nila 0. hodina pro zájemce o Kurz anglického jazyka pro „dosp?lé“ za?áte?níky v místní škole, která je sou?asn? sídlem Komunitní školy ?eské He?manice. Sešlo se 8 adept?. O týden pozd?ji nastoupilo ke studiu již 9 vážných zájemc? (mezi nimi i já). Na angli?tinu budeme docházet pravideln? každý ?tvrtek až do kv?tna p?íštího roku a absolvujeme celkem 34 lekcí po dvou vyu?ovacích hodinách. Sešla se dobrá parta nadšenc? a i díky lektorce Bc. Andree Hanušové nás angli?tina baví a také si užijeme spoustu „anglické“ legrace.

angli?tina pokro?ily 1

V roce 2011 byla zahájena ?innost komunitní školy v Borovanech. Po dvou letech existence VKŠ Borovany nabízí deset jazykových kurz? (?eština, n?m?ina, angli?tina, italština – r?zné úrovn?), VU3V (virtuální univerzitu t?etího v?ku). Kurz ú?etnictví a patchworku. Krom? t?chto semestrálních kurz? po?ádáme také jednorázové kurzy (šití zipových tašek, Vojtova metoda, údržba zahrady), osv?tové p?ednášky pro ve?ejnost, p?ipravujeme kurzy pro finan?ní gramotnost.

picbory

P?ijm?te pozvání na akci, kterou pro Vás p?ipravila Komunitní škola Bory v rámci projektu Poj?me se u?it v naší komunitní škole. V??íme, že si z bohatého programu vyberete a t?šíme se na Vaši hojnou ú?ast. Celé zn?ní pozvánky najdete po rozkliknutí ?lánku.

43658[2]

Letos poprvé jsme v Bohdíkov? našli odvahu p?ihlásit se do sout?že „Vesnice roku“. Pan starosta i zastupitelstvo za sebou mají po?ádný kus práce, docela to u nás žije a je ?ím se pochlubit, t?eba i št?stí bude p?át. Moc jsme netušili, co vše bude následovat, ale cht?li jsme alespo? získat zkušenosti.

P2231319

Na po?átku byl nápad, který nejd?ív vypadal pro 7 výkonných ?len? naší KŠ velmi nereáln?. Jenže komunitní škola je o komunit? a komunikaci, a tak jsme to zkusili. Další vývoj nás p?íjemn? p?ekvapil. Dala se dohromady parta více než 20 lidí, kte?í ples poctiv? p?ipravili a potom jednoduše uspo?ádali.