• Registrace
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Budova školy s kostelemVe ?tvrtek 25. zá?í 2014 se uskute?nila 0. hodina pro zájemce o Kurz anglického jazyka pro „dosp?lé“ za?áte?níky v místní škole, která je sou?asn? sídlem Komunitní školy ?eské He?manice. Sešlo se 8 adept?. O týden pozd?ji nastoupilo ke studiu již 9 vážných zájemc? (mezi nimi i já). Na angli?tinu budeme docházet pravideln? každý ?tvrtek až do kv?tna p?íštího roku a absolvujeme celkem 34 lekcí po dvou vyu?ovacích hodinách. Sešla se dobrá parta nadšenc? a i díky lektorce Bc. Andree Hanušové nás angli?tina baví a také si užijeme spoustu „anglické“ legrace.

Naše komunitní škola byla sice založena na konci minulého roku, ale až te? se nám poda?ilo aktivovat ob?any ke vzd?lávání. P?edcházely tomu r?zné ?lánky v místním periodiku „He?mánek“, letáky do poštovních schránek a workshop p?i Velikono?ní výstav?.

Po jazykovém kurzu jsme se zapojili do projektu „Další vzd?lávání venkovského obyvatelstva v Ústeckém, Moravskoslezkém a Pardubickém kraji“, který byl podpo?en Evropským sociálním fondem v ?R, Ministerstvem školství, mládeže a t?lovýchovy a Opera?ním programem Vzd?lávání pro konkurenceschopnost. Za?ínáme 21.10.2014 a prozatím máme naplánováno 24 kurz? po ?ty?ech vyu?ovacích hodinách. Obsahem kurz? bude základní po?íta?ová dovednost, právní vzd?lávání, finan?ní a spot?ebitelská gramotnost.

V budoucnu plánujeme kurzy zam??ené na manuální zru?nost a kreativitu – pletení z papíru, vytvo?ení svého adventního v?nce, váno?ní dekorace a há?kování.

Již moc se t?šíme na „ú?astníky“ všech kurz?, protože naší prioritou je dostupné vzd?lávání ob?an? na venkov?, které posiluje místní komunitu.   

Více na www.ks.ceskehermanice.cz

Pavel Eliᚠ– starosta obce ?eské He?manice a ?len rady Komunitní školy ?eské He?manice