• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
1402 Grundtvig WS 016

Od 28. února do 9. b?ezna uspo?ádala Národní sí? venkovských komunitních škol ve Svratce ve stejnojmenném hotelu zatím nejvýznamn?jší mezinárodní vzd?lávací akci ve své devítileté historii – workshop v programu Grundtvig v?novaný gramotnosti dosp?lých ve venkovské Evrop? a ?innosti vesnických koordinátor? na poli vzd?lávání dosp?lých. Spole?né desetidenní dílny nazvané „Gramotnost v evropských venkovských regionech“, která probíhala v angli?tin?, se zú?astnilo celkem 17 zájemc? ze 7 evropských zemí.

1103_ok4_zaz2_036

Žijete na venkov? a chcete si rozší?it znalosti a schopnosti v r?zných oblastech? Prohlédn?te si katalog vzd?lávacích kurz? a modul? Národní sít? venkovských komunitních škol! Naleznete v n?m kurzy profesní i zájmové, ro?ní i denní, prezen?ní i e-learningové, zam??ené na r?zná témata od rozvoje osobnosti po v?ela?ství. V rámci každého kurzu je vedle témat a metod popsána cílová skupina ú?astník? i kontaktní osoba, na kterou se m?žete obracet v p?ípad? zájmu nebo jakýchkoli dotaz?.


Nevidíte dokument? Stáhnout pdf
O22025-zivy_Betlem_25_12_2011

Cht?la bych pro zajímavost nastínit svoji ?innost odstartovanou absolvováním školením místních koordinátor?.

1105_ok4_komunikace_005

?ty?i roky po zahájení vývoje kurzu Obecní koordinátor CŽV, který vznikl v Borech v rámci stejnojmenného projektu v Opera?ním programu Rozvoj lidských zdroj?, zájem o profesi koordinátora i o kurz roste na celém území ?R. Obecní koordinátor m?že pomoci zejména venkovským obcím a m?stys?m do 4000 obyvatel s dáváním lidí dohromady a jejich zapojováním do rozvojových ?inností. Zájem o novou profesi nar?stá i díky tomu, že n?které obce, v nichž koordináto?i za?ali pracovat, p?ímo rozkvetly…