• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
O22025-zivy_Betlem_25_12_2011

Cht?la bych pro zajímavost nastínit svoji ?innost odstartovanou absolvováním školením místních koordinátor?.

1105_ok4_komunikace_005

?ty?i roky po zahájení vývoje kurzu Obecní koordinátor CŽV, který vznikl v Borech v rámci stejnojmenného projektu v Opera?ním programu Rozvoj lidských zdroj?, zájem o profesi koordinátora i o kurz roste na celém území ?R. Obecní koordinátor m?že pomoci zejména venkovským obcím a m?stys?m do 4000 obyvatel s dáváním lidí dohromady a jejich zapojováním do rozvojových ?inností. Zájem o novou profesi nar?stá i díky tomu, že n?které obce, v nichž koordináto?i za?ali pracovat, p?ímo rozkvetly…

doskolovaci-seminar-koo2

Ve st?edu 6. dubna 2011 se v Borech uskute?nilo historicky první setkání absolvent? a frekventant? školení obecních koordinátor?. Jeho po?adatelem byla Národní sí? venkovských komunitních škol. Hlavní myšlenkou tohoto setkávání je vým?na zkušeností a rozši?ování znalostí a schopností nabytých v rámci kurzu.

1103_ok4_zaz2_048

Ve dnech 10.-11. b?ezna 2011 a 24.-25. b?ezna 2011 se konal v rekrea?ním st?edisku Záseka druhý a t?etí seminá? kurzu Obecní koordináto?i celoživotního vzd?lávání.

koo1semmalelogo

Ve dnech 15. - 17. února 2011 se uskute?nil první seminá? druhého kola kurzu Obecní koordináto?i celoživotního vzd?lávání v rámci projektu Transfer know-how. Do Bor? se sjelo celkem dvanáct ú?astník? z obcí z následujících šesti kraj?: Jiho?eského, Zlínského, Královéhradeckého, Jihomoravského, Olomouckého a z Vyso?iny.