• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
chiemgauerfaecher_2011

Sou?asná ekonomická krize p?ináší nejistotu do života každé z nás. M?že na ní být snad také n?co pozitivního? Krize je ?asto také p?íležitostí ke zm?n?. Doba, kdy zab?hnuté systémy selhávají je dobrá pro nové nápady a pro alternativy. Pod tíhou krize lidi myslí víc inovativn?. P?emýšlí, jak z krize ven, jak ji obejít a ochránit se proti jejím d?sledk?m.

magnify1

Place-based education neboli ?esky místn? zakotvené u?ení je koncept, který napl?uje myšlenku Davida Sobela z Antioch New England Graduate School: “Skute?ný závazek v??i životnímu prost?edí vychází z osobních zkušeností, získaných v pr?b?hu ?asu na reálných místech v malém, snadno zvladatelném m??ítku.” Tento koncept byl blíže p?edstaven na seminá?i v Praze. 

P1080133 (800x533)

Myšlenkou založení družstevního pivovaru se zabýváme od návratu ze studijního pobytu ve Walesu, kde jsme se seznamovali s r?znými formami sociálního podnikání a komunitního vlastnictví. Obsah našeho zám?ru (pivovar) vychází z historické tradice va?ení piva v místním klášte?e i nedávného nezda?eného pokusu pivovar obnovit. Pokus byl neúsp?šný, protože externí investor posléze od na?atého projektu odstoupil.

velikonoc. v kanturkovci m

Místní ak?ní skupina Sdružení R?že ve spolupráci s komunitní školou a mate?ským centrem v Borovanech z?ídila v prostorách, které má komunitní škola pronajaté od M?sta Borovany, malou mlýnici. MAS mlýnici vybavila dv?ma mlýnky na obilí a jedním vlo?kova?em. Ze spole?ných pen?z jsme si z Probia Šumperk objednali obilí (pšenici, špaldu, žito, oves) a pohanku i jáhly.  Postupn? se vytvá?í skupina zájemc?, kte?í za vstupní poplatek 200 K? obdrží klí?e od mlýnice a mohou si chodit namlít ?erstvou mouku nebo vlo?ky v kvalit? BIO.

rcma

Steve Garrett z Walesu byl jedním ze zahrani?ních host? záv?re?né konference projektu obce Bory Transfer know-how..., konané ve dnech 25.-26. dubna. V Cardiffu, kde žije, založil komunitní asociaci na podporu místní produkce potravin; její ?lenové zde již od roku 1998 po?ádají pravidelné místní “farmá?ské” trhy. Tento p?ísp?vek krátce rekapituluje n?které myšlenky Steva Garretta, jak zazn?ly v rámci diskusí na konferenci, a p?ibližuje jeho aktivity i téma místních potravin jako d?ležité sou?ásti udržitelné místní ekonomiky.