• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
P1080133 (800x533)

Myšlenkou založení družstevního pivovaru se zabýváme od návratu ze studijního pobytu ve Walesu, kde jsme se seznamovali s r?znými formami sociálního podnikání a komunitního vlastnictví. Obsah našeho zám?ru (pivovar) vychází z historické tradice va?ení piva v místním klášte?e i nedávného nezda?eného pokusu pivovar obnovit. Pokus byl neúsp?šný, protože externí investor posléze od na?atého projektu odstoupil.

velikonoc. v kanturkovci m

Místní ak?ní skupina Sdružení R?že ve spolupráci s komunitní školou a mate?ským centrem v Borovanech z?ídila v prostorách, které má komunitní škola pronajaté od M?sta Borovany, malou mlýnici. MAS mlýnici vybavila dv?ma mlýnky na obilí a jedním vlo?kova?em. Ze spole?ných pen?z jsme si z Probia Šumperk objednali obilí (pšenici, špaldu, žito, oves) a pohanku i jáhly.  Postupn? se vytvá?í skupina zájemc?, kte?í za vstupní poplatek 200 K? obdrží klí?e od mlýnice a mohou si chodit namlít ?erstvou mouku nebo vlo?ky v kvalit? BIO.

rcma

Steve Garrett z Walesu byl jedním ze zahrani?ních host? záv?re?né konference projektu obce Bory Transfer know-how..., konané ve dnech 25.-26. dubna. V Cardiffu, kde žije, založil komunitní asociaci na podporu místní produkce potravin; její ?lenové zde již od roku 1998 po?ádají pravidelné místní “farmá?ské” trhy. Tento p?ísp?vek krátce rekapituluje n?které myšlenky Steva Garretta, jak zazn?ly v rámci diskusí na konferenci, a p?ibližuje jeho aktivity i téma místních potravin jako d?ležité sou?ásti udržitelné místní ekonomiky.

w4

„Myslet v malém“ je základní myšlenka hnutí Transition (?esky „zm?na“ nebo „p?echod“), které se snaží zajistit p?edpoklady pro udržitelnost života na lokální úrovni. Toto hnutí je reakcí na dv? aktuální globální témata: zm?nu klimatu a ropný zlom. Jeho cílem je pobídnout lidi ke zm?n? v jejich myšlení a chování tak, aby byli schopni p?izp?sobit se nadcházející nové situaci. Jde o to, za?ít myslet v malém – budovat místní komunitu, využívat místní zdroje a nau?it se reagovat na zm?nu. Jednat tady a te?, ale myslet p?itom na budoucnost.