• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
NSVKS-logo2011

Národní sí? venkovských komunitních škol vyhlásila výb?rové ?ízení na pozici "samostatný pracovník pro marketing a obchod". Více informaci o požadavcích na tuto pracovní pozici naleznou zájemci na http://www.jobs.cz/pd/523763756?rps=233&section=positions

Ve dnech 25.-30. srpna bude Národní sí? venkovských komunitních škol prezentovat svoji ?innost na výstav? Zem? živitelka v ?eských Bud?jovicích. Zajímá vás, co pro vás p?ipravujeme? ?t?te dále!

P?ed n?kolika dny se t?i zástupci Národní sít? venkovských komunitních škol - Zuzana Guthová, František Eliáš a Jan Fiala - vrátili z Estonska, kde se zú?astnili devátého ro?níku tradi?ního venkovského parlamentu. P?ipravujeme zprávu, v níž se o této akci dozvíte víc. Již nyní je ale k dispozici rozsáhlá fotoreportáž ze studijní cesty a slavnostního zahájení parlamentu - prohlédn?te si ji v tomto ?lánku!

0908_rpestonsko_6006

Venkovský parlament estonských vesnic je velmi populární setkání n?kolika stovek zástupc? venkovských obcí z celého Estonska, které se koná každé dva roky. Jeho hlavní náplní je spole?ná diskuse nad tématy rozvoje venkova. V roce 2009 se této akce poprvé zú?astnili zástupci NSVKŠ a vrátili se nabití zajímavými zkušenostmi a inspirací. Velikost akce a nadšení zapojených lidí ukázaly, že je téma venkovského rozvoje v Estonsku skute?n? živé a podporované. 

era_logo

V listopadu roku 2010 vstoupila Národní sí? venkovských komunitních škol do Evropské venkovské aliance (European Rural Alliance - ERA). Stala se tak sou?ástí významné evropské organizace pracující na spole?né politice venkova. Listopadového jednání ERA v Irsku, kde bylo o p?ijetí NSVKŠ rozhodnuto, se zú?astnil ?len rady NSVKŠ Jan Fiala.