• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
SAM 1049 (1024x768)

V pátek 27. ?ervna 2014 se u nás v Bohdíkov? uskute?nila 24. Školní pou?, kterou byl slavnostn? ukon?en školní rok 2013/14. Akci spole?nými silami zajiš?ovaly základní a mate?ská škola, komunitní škola, obecní ú?ad a hudební škola Yamaha. Jednalo se o spole?nou prezentaci výsledk? celoro?ní práce p?edškolních a školních d?tí, p?ehlídku mnoha aktivit komunitní školy a ukázky zajímavých koní?k? spousty dalších host? a dobrovolník?.

P1180488

Také v MAS Šluknovsko prob?hl seminá? NS VKŠ, kterého se zú?astnili p?evážn? starostové z obcí v p?sobnosti MAS.  A?koliv starost? byla mezi p?ítomnými p?evaha, byli tu i podnikatelé a zástupci neziskových organizací. Ú?astníci se zajímali zprvu zejména o zdroje a množství pen?z, které budou díky CLLD v regionu k dispozici, pozd?ji však aktivn? p?emýšleli, jak efektivn? zapojit do komunitn? vedeného místního rozvoje místní obyvatele a jak tento proces využít v maximální možné mí?e pro rozvoj regionu.


CLLD 2

NS VKŠ p?ipravila pro místní ak?ní skupiny a aktivní lidi z jejich region? seminá?, který p?ibližuje systém a metody „komunitn? vedeného místního rozvoje“ zdola. A?koliv se toto sousloví zejména v komunit? místních ak?ních skupin poslední dobou sklo?uje ?ím dál ?ast?ji, jeho skute?ná aplikace do každodenní praxe není mnohým p?íliš jasná. Toto sousloví: komunitn? vedený místní rozvoj, anglicky Community Lead Local Development je ?asto vyjad?ováno prostou zkratkou CLLD a je prezentováno p?edevším jako zp?sob p?erozd?lování pen?z z r?zných evropských fond? do malých region? (mikroregion) práv? prost?ednictvím místních ak?ních skupin.

1403 Seminar CLLD MAS Pomalsi 027

Národní sí? venkovských komunitních škol odstartovala v minulém týdnu cyklus seminá?? ke komunitn? vedenému místnímu rozvoji (CLLD) ve vesnicích na p?d? vybraných místních ak?ních skupin (MAS) nap?í? ?eskou republikou. První seminá? 25. 3. v Prost?edních Svincích v MAS Pomalší na jihu ?ech ú?astníky výrazn? oslovil a ukázal jim, jak prakticky nový instrument  pro rozvoj využít.

DSC00256 (800x600)

Pro ú?astníky projektu „Literacy round European Rural Regions“ p?ipravili v regionu Horní Pomoraví workshop nabitý p?íklady dobré praxe. Ú?astníky projektu ze šesti evropských zemí p?ivítali ve st?edu 5.b?ezna zástupci obce Bohdíkov a místní ak?ní skupiny (MAS) Horní Pomoraví na obecním ú?ad?, kde prob?hla prezentace aktivit MAS, které podporují rozvoj spolupráce na venkov? a komunitního života v regionu v?bec a p?edevším projektu, zam??eného na dlouhodobé vzd?lávání starost? a zástupc? obcí s názvem „Žijící obce“.