• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

44573Dne 29. ?ervna 2013 se ve spolupráci Základní, Mate?ské a Komunitní školy Bohdíkov, Obce Bohdíkov a pobo?ky Hudební školy Yamaha v Bohdíkov? uskute?nila již v po?adí 23. školní pou?, kterou byl tradi?n? ukon?en školní rok. Pou? byla slavnostn? zahájena p. ?editelkou Mgr. A. Vokurkovou a p. starostou Ing. L. Haton?m.  Poté následoval bohatý kulturní program, na kterém se podíleli nejen d?ti ze školy a školky, ale i d?ti a dosp?lí, kte?í navšt?vují zájmové aktivity komunitní školy.

Velmi p?kné vystoupení a pohybové nadání p?edvedly dívky ze Skupinové estetické gymnastiky a Orientálních tanc? i malí cvi?enci na trampolínách.  Rovn?ž orientální tane?nice  ,,Beduínky“ a dosp?lé ženy se nenechaly zahanbit a dále zpest?ily p?íjemné odpoledne svými tane?ními pohyby a sportovními výkony na trampolínách. Program byl obohacen i velmi zajímavým p?ekvapením, které pot?šilo zejména mužskou ?ást návšt?vník?. Pan Marek Spá?il p?ivezl a p?edvedl kamion Tatra, se kterým se již n?kolikrát zú?astnil známých závod? v Africe a Jižní Americe. Neoby?ejným nadáním se pochlubil p. Pechá?ek, d?evosocha?, a velmi p?kné bylo vystoupení našich bohdíkovských  mažoretek - seniorek. Pozdní ve?erní ?as zpest?ila ohnivá show skupiny Postr-poi a pro dobrou náladu hrály kapely Bonneville a Omicron. V pr?b?hu odpoledne si d?ti zasout?žily, zadovád?ly na skákacím hradu, svezly se na koni a ve stánku ,,U Bafa“ si za své vynaložené úsilí vybraly drobné dáre?ky.  

U zapáleného táboráku jsme se sta?ili rozlou?it s pá?áky, kte?í odcházejí na jinou školu, a všichni jsme si pochutnali na dobrotách z udírny a grilu, domácích kolá?ích, orošené kofole a pive?ku.

Záv?rem nezbývá, než vyslovit všem ú?inkujícím a dalším ochotným lidem, kte?í se podíleli na báje?né pohodové atmosfé?e celé akce, OBROVSKÝ DÍK!  Sejdeme se zase za rok a v??íme, že k nám do Bohdíkova zavítáte i vy ostatní.

Markéta Kuncová a Petra Drongová
    koordinátorky KŠ Bohdíkov

Fotogalerie: http://www.zsbohdikov.cz/index.php?id=fotogalerie_zobraz.php&cislogalerie=2034