• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

1403 Seminar CLLD MAS Pomalsi 027Národní sí? venkovských komunitních škol odstartovala v minulém týdnu cyklus seminá?? ke komunitn? vedenému místnímu rozvoji (CLLD) ve vesnicích na p?d? vybraných místních ak?ních skupin (MAS) nap?í? ?eskou republikou. První seminá? 25. 3. v Prost?edních Svincích v MAS Pomalší na jihu ?ech ú?astníky výrazn? oslovil a ukázal jim, jak prakticky nový instrument  pro rozvoj využít.

Komunitn? vedený místní rozvoj je princip, který v následujícím programovacím období 2014-20 sehraje významnou roli hlavn? v rozvoji venkova. Místní ak?ní skupiny, které zejména jsou jeho napl?ováním z EU pov??eny, mají prost?ednictvím budování kapacity území LEADER, na n?mž p?sobí umožnit rozvoj zdola dle pot?eb regionu se zapojením ob?an?.

Avšak skute?né komunity jako místní spole?enství jsou z úrovn? MAS s populací 10 až 150 tisíc t?žko ustavitelné. Proto úsp?ch této metody bude záviset na aktivizaci vesnických spole?enství a jejich p?ipravenosti realizovat projekty nejenom stavební, ale i vzd?lávací a budující spolupráci, jako jsou nap?íklad dlouhodobé komunitní strategie vesnic a komunitní vzd?lávání nap?í? generacemi. Na MAS bude záležet, aby pro takový rozvoj zdola komunitám poskytly ve strategických a programových dokumentech prostor a podmínky.

Národní sí? venkovských komunitních škol, která se dev?t let zam??uje na metody i praxi vesnického rozvoje se zapojováním ob?an?, má na tomto poli zkušenosti, které jsou uznávány i v Evrop?. To ji vedlo k zám?ru p?ipravit interaktivní vzd?lávací seminá? jednak pro v?d?í osobnosti z obcí, ale stejn? tak pro zpracovatele strategických plán? MAS, aby se seznámili s metodami a úsp?šnými p?íklady komunitn? vedeného vesnického rozvoje.  V 6 hodinách modern? pojatého setkání s aktivním zapojením ú?astník?, prací ve skupinách, s ozvu?enými prezentacemi a bohatým dokumenta?ním materiálem si ú?astníci odnesou nejenom 10 publikací a cédé?ko s p?íklady a manuály, ale zejména pochopí, co m?že CLLD v praxi p?inést, a jak jej prakticky na úrovni obcí i MAS využít. Jaký má význam strategický plán, venkovská komunitní škola, obecní koordinátor ?i chytrý starosta znalý práce s komunitou. A jak na druhé stran? mohou být komunitn? rozvinuté obce  prosp?šné pro MAS.

Jaké byly reakce návšt?vník? seminá?e v Pomalší:

"Obec má nedostatek lídr?."

"...nemáme (v obcích) žádné strategie..."

"Pot?ebujeme zapojení komunit - ?innost MAS fungovala dosud p?evážn? shora…"

"Od MAS pot?ebujeme metodickou pomoc."    "… koordinaci…"

Dle zp?tnovazebního dotazníku by komunitní školu v obci cht?lo založit  60 % ú?astník? setkání, dlouhodobou strategii obce komunitn? vytvo?it  82 % a obecního koordinátora vyškolit 35 % ú?astník? seminá?e… Stejné seminá?e NSVKŠ pokra?ují nyní v n?kolika dalších vybraných MAS a po prvním kole budou nabídnuty s doporu?ením absolvent? a p?edstavitel? MAS ostatním místním ak?ním skupinám, které uvedenou problematiku vnímají jako d?ležitou. Chcete-li se o seminá?i v Pomalší dozv?d?t více, zavolejte manažerce MAS Ing. Ev? Tarabové (608 353 400), pokud máte o uvedený seminá? ve vaší MAS zájem, napište si o program na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .                       
                            
fej