• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

CLLD 2NS VKŠ p?ipravila pro místní ak?ní skupiny a aktivní lidi z jejich region? seminá?, který p?ibližuje systém a metody „komunitn? vedeného místního rozvoje“ zdola. A?koliv se toto sousloví zejména v komunit? místních ak?ních skupin poslední dobou sklo?uje ?ím dál ?ast?ji, jeho skute?ná aplikace do každodenní praxe není mnohým p?íliš jasná. Toto sousloví: komunitn? vedený místní rozvoj, anglicky Community Lead Local Development je ?asto vyjad?ováno prostou zkratkou CLLD a je prezentováno p?edevším jako zp?sob p?erozd?lování pen?z z r?zných evropských fond? do malých region? (mikroregion) práv? prost?ednictvím místních ak?ních skupin.

Jak ale aplikovat CLLD na místní úrovni? Jak zjiš?ovat to, co komunity skute?n? pot?ebují, jak ?ídit procesy komunitního plánování v obcích (komunitách) a kdo m?že tento proces organizovat a ?ídit?

Práv? t?mto otázkám se seminá? NS VKŠ ur?ený místním ak?ním skupinám zabývá. V sou?asné dob? probíhá pilotní ov??ení zam??ení seminá?e v deseti vybraných MAS, aby poté mohl být nabídnut i ostatním.

První seminá? prob?hl v úterý 25. b?ezna v Prost?edních Svincích v MAS Pomalší. Seminá? není zam??en na to, jak aplikovat CLLD v procesu tvorby strategie rozvoje území, ale jak dlouhodob? pracovat na rozvoji schopnosti místních komunit ?ídit si místní rozvoj sami, pop?ípad? jak do strategie implementovat požadavek na podporu tohoto procesu v území.
Seminá?e se zú?astnilo 18 lidí z r?zných sfér regionu - zastupitelé, starostové, podnikatelé z oblasti cestovního ruchu a zem?d?lství, zástupci školství, neziskových organizací  i pracovních skupin pro tvorbu strategie. O jejich aktivní zapojení do seminá?e se postaral zkušený lektor Jan. Metodou OPERA si ú?astníci sami odpov?d?li na otázku, jaké jsou hlavní p?ekážky ?i bariéry pro fungování komunity v jejich obcích. Následn? se pak seznámili s p?íklady,  jak to vypadá v jiných obcích , kde to funguje.

N?kte?í ú?astníci projevili zájem o hlubší studium komunitních metod, v?tšina si ze seminá?e odnášela novou zkušenost z týmové práce, která všechny nadchla. Mnozí se chystají získané zkušenosti i informace využít ve své každodenní praxi a p?edávat dál.

Doufáme, že stejný úsp?ch bude mít seminá? i v dalších MAS a že bude o n?j zájem. Seminá? je možno si u NS VKŠ objednat.

Z. Guthová