• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

SAM 1049 (1024x768)V pátek 27. ?ervna 2014 se u nás v Bohdíkov? uskute?nila 24. Školní pou?, kterou byl slavnostn? ukon?en školní rok 2013/14. Akci spole?nými silami zajiš?ovaly základní a mate?ská škola, komunitní škola, obecní ú?ad a hudební škola Yamaha. Jednalo se o spole?nou prezentaci výsledk? celoro?ní práce p?edškolních a školních d?tí, p?ehlídku mnoha aktivit komunitní školy a ukázky zajímavých koní?k? spousty dalších host? a dobrovolník?.

Pou? slavnostn? zahájila ?editelka školy a pak už bylo celé páte?ní odpoledne napln?no bohatým kulturním programem. Velmi p?kné vystoupení p?edvedly d?ti z MŠ Raškov a Bohdíkov, žáci ZŠ Bohdíkov zaujali muzikálem „O dvanácti m?sí?kách“. Velký potlesk sklidily dívky tan?ící orientální tance, oddíl estetické skupinové gymnastiky, aerobik Hrabenov a d?ti na trampolínách. Program svým vystoupením obohatili též dosp?lé orientální tane?nice ,,Beduínky“, bohdíkovské mažoretky, nadšenci a majitelé a motocykl?, pan Pechá?ek – d?evosocha?.

V pr?b?hu odpoledne si d?ti zasout?žily, využily možnosti malování na obli?ej, zadovád?ly si na skákacím hradu a ve stánku ,,U Bafa“ si za své vynaložené úsilí vybraly drobné dáre?ky. U jednotlivých sout?ží se velmi osv?d?ila skupina mladých kamarád? v pohádkových kostýmech, která nám p?ijela pomoci pod vedením Báry Hubíkové z MAS Horní Pomoraví. Po zapálení táboráku jsme se rozlou?ili s pá?áky, kte?í odcházejí na vyšší stupe? školy. Náladu nám zp?íjem?ovalo vystoupení malých zp?va?ek z HŠ Yamaha, k tanci a poslechu zahrála country kapela Boneville a Omicron se zp?va?kami Alenkou a Sárou. V no?ních hodinách p?edvedla své um?ní skupina Akáda p?i ohnivé show. Všichni jsme si pochutnali na dobrotách z udírny a grilu, domácích kolá?ích, frgálech, výborných pala?inkách, vychlazené kofole a pive?ku.

Záv?rem nezbývá, než pod?kovat všem ú?inkujícím, host?m a po?adatel?m za podporu a báje?nou a pohodovou atmosféru, kterou díky své ochot? ud?lat n?co pro ostatní, dokázali vytvo?it.

T?šíme se na shledanou za rok na jubilejní 25. školní pouti!

Koordinátorky KŠ Bohdíkov Markéta Kuncová a Petra Drongová