• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

zivitelka1Ve dnech 25.-30. srpna 2011 se zástupci Národní sít? venkovských komunitních škol zú?astnili výstavy Zem? živitelka v ?eských Bud?jovicích. Na stánku v pavilonu R1 jsme prezentovali aktuální projekty NSVKŠ: Neziskové komunitní školy – centra místního partnerství, Rovné p?íležitosti ve venkovských místních partnerstvích a Venkovská sí? dalšího vzd?lávání na Vyso?in? s využitím VKŠ 2010. 

Posledn? zmín?ný projekt jsme p?edstavili zejména zú?astn?ným místním ak?ním skupinám p?sobícím na území Kraje Vyso?ina, a to MAS Tel?sko, MAS Jemnicko a MAS Šipka. Jejich zástupci se seznámili mj. s možností ú?asti v p?ipravovaném kurzu pro organizátory dalšího vzd?lávání. Návšt?vníci byli informováni také o dalších vzd?lávacích aktivitách NSVKŠ, zejména o školení pro starosty venkovských obcí a e-learningového kurzu Jak založit, ?ídit a udržet venkovskou komunitní školu, a dostali pozvánky na mezinárodní seminá? Venkovské komunitní školy 2011.

Ú?ast na výstav? hodnotíme jako úsp?šnou, navázali jsme nové kontakty se zástupci vystavujících místních ak?ních skupin i se zájemci z ?ad domácích i zahrani?ních návšt?vník?. Na prezentaci se podílely Marcela Slavíková, Zuzana Guthová, Marta Fialová a Pavla Doležalová, v pátek 26. srpna se jednání zú?astnili ?lenové vedení NSVKŠ František Eliáš a Jan Fiala.

opvk_hor_zakladni_logolink_rgb_cz