• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
44573

Dne 29. ?ervna 2013 se ve spolupráci Základní, Mate?ské a Komunitní školy Bohdíkov, Obce Bohdíkov a pobo?ky Hudební školy Yamaha v Bohdíkov? uskute?nila již v po?adí 23. školní pou?, kterou byl tradi?n? ukon?en školní rok. Pou? byla slavnostn? zahájena p. ?editelkou Mgr. A. Vokurkovou a p. starostou Ing. L. Haton?m.  Poté následoval bohatý kulturní program, na kterém se podíleli nejen d?ti ze školy a školky, ale i d?ti a dosp?lí, kte?í navšt?vují zájmové aktivity komunitní školy.

zivitelka1

Ve dnech 25.-30. srpna 2011 se zástupci Národní sít? venkovských komunitních škol zú?astnili výstavy Zem? živitelka v ?eských Bud?jovicích. Na stánku v pavilonu R1 jsme prezentovali aktuální projekty NSVKŠ: Neziskové komunitní školy – centra místního partnerství, Rovné p?íležitosti ve venkovských místních partnerstvích a Venkovská sí? dalšího vzd?lávání na Vyso?in? s využitím VKŠ 2010.