• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
DomĹŻ P?e?etli jsme
logo NSVKS velke

Na serveru www.idnes.cz byl uve?ejn?n ?lánek "Škola pro tátu, d?du i souseda. V ?esku p?ibývá komunitní vzd?lávání". Zabývá se konceptem komunitních škol v ?R a možnostmi jejich rozvoje; najdete v n?m i odpov?di p?edsedy Národní sít? venkovských komunitních škol Františka Eliáše. ?lánek si m?žete p?e?íst na adrese http://zpravy.idnes.cz/v-cesku-pribyva-komunitnich-skol-dq1-/domaci.aspx?c=A130711_133923_domaci_jj.

bohdikov AJ deti

Chcete p?isp?t ke zm?n? p?ístupu ke vzd?lávání v naší zemi na další desetiletí? Práv? probíhá diskuze, která má otev?ít cestu k progresi a ovlivn?ní státních institucí a politik?, na jejímž konci m?že stát n?co, co bude skute?n? užite?ným ?asem pro naše d?ti.

P1010014

Zdálo by se, že v 21. století ve vysp?lých státech je negramotnost ?i funk?ní negramotnost problém zanedbatelný a nepodstatný. Vždy? všude je povinná školní docházka, všichni se nau?í ?íst. Problém je to p?ekvapiv? velký a ?ísla jsou šokující. M??ení negramotnosti dosp?lých vychází z r?zných metod, o n?ž se vedou spory. Je však jisté, že problém se týká v?tšiny vysp?lých zemí. Jedna z metod považuje za nejnižší projev gramotnosti, jestliže dosp?lí jsou schopni na základn? etikety na krabi?ce dát svým d?tem odpovídající dávku léku. Podle tohoto kritéria se 1. stupe? negramotnosti týká nap?. 20 % Brit? a Ameri?an?, 19 % n?mecky mluvících Švýcar?, 18 % Belgi?an? a 40 % Francouz?.

family6

Kniha Respektovat a být respektován od autor? Pavel Kop?iva, Jana Nová?ková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kop?ivová je pro ?tená?e, kte?í se zajímají o partnerský, respektující p?ístup ve výchov?, vztazích, vzd?lávání a v život? v?bec. Jde o kurz výchovných a motiva?ních postup? a komunika?ních dovedností široce použitelných.

 

NSVKS-logo2011

Respektovaný sociolog a analytik si v Respektu 14/15 všímá našeho sm??ování na okraj Evropy. Podtrhuje zejména systémovou zaostalost a srovnává s pokrokem a sou?asnou pozicí Polska, na n?ž jsme se tradi?n? dívali s despektem. Nezájem vládnoucích politik? o rozkrytí klientelistických vazeb a vráceních korup?nických miliard do státního rozpo?tu namísto toho škrcení kapitol na vzd?lávání a v?du, laxní p?ístup k efektivnímu využití evropských financí strukturálních fond? je p?íznakem rezignace. Ideologická klišé o vlastní suverenit?, která jsou pláštíkem pro udržení stavu, kdy politika je jenom kohoutem na pen?zovodu pro strany, známé, a p?átele jsou z pohledu ob?an? velice nebezpe?ná. Mohou nás vrátit do jiné doby…