• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
  • Reg. ?.: CZ.1.04/5.1.01/77.00044

   Realizace projektu: ?erven 2012 - kv?ten 2015

   Manažerka projektu: Mgr. Pavla Doležalová

   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   V rámci projektu, financovaného z prost?edk? ESF prost?ednictvím Opera?ního programu Lidské zdroje a zam?stnanost, NSVKŠ spolupracuje s partnery z p?ti evropských zemí – Polsko (Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre in Minikowo), Švédsko (Hela Sverige ska leva!), Lotyšsko (Latvijas Lauku Forums), Irsko (Irish Rural Link) a Estonsko (Kodukant). Cílem projektu je rozvoj lidských zdroj? a zvýšení zam?stnatelnosti lidí žijících na venkov?, a to s využitím možností vzd?lávání uvnit? venkovských komunit. Dojde k zapojení obyvatel do místního rozvoje metodou zdola prost?ednictvím mezisektorových partnerství, v nichž spolupracuje neziskový sektor, ve?ejná sféra a podnikatelé. D?raz je kladen na uplat?ování rovných p?íležitostí pro ženy. Aktivity projektu probíhají v ?R i v zahrani?í. Mezi nejd?ležit?jší domácí aktivity pat?í dva vzd?lávací kurzy – kurz pro tv?rce politik na místní úrovni a kurz pro organizátory partnerství a komunitního vzd?lávání ve vsích. Sou?ástí projektu jsou také t?i studijní cesty k zahrani?ním partner?m, na nichž ú?astníci kurz? a další akté?i rozvoje venkova získají know-how uplatnitelné v rozvoji partnerství ve svých obcích. Do všech domácích aktivit jsou zapojováni experti partner? projektu. Projekt bude uzav?en mezinárodní konferencí a vydáním manuálu dobré praxe.

   logo_oplzz

  • Realizace projektu: ?erven 2009 - leden 2012

   Manažerka projektu: Ing. Michaela Zikmundová

   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Projekt, trvající 32 m?síc?, je navržen jako dvouetapový s obdobným pr?b?hem aktivit v období 2009/10 a 2010/11. Každá etapa p?edpokládá stáže a ú?ast na konferencích expert? žadatele u zahrani?ních seminá??, následované seminá?i v ?R s ú?astí zahrani?ních expert? a s jejich konkrétní poradenskou pomocí v terénu p?i budování neziskových komunitních škol (NKŠ). Do jejich zakládání jsou aktivn? zapojeni místní partne?i ze všech sektor?. V animovaném procesu zakládání NKŠ prost?ednictvím místních partnerství je kladen d?raz na jejich roli center celoživotního u?ení se zam??ením na dosp?lou venkovskou populaci, která je znevýhodn?na jak v p?ístupu k dalšímu vzd?lávání, tak v p?ístupu k zam?stnání na venkov?. Projekt umožní prost?ednictvím dvou exkurzí pro zakladatele NKŠ a ?leny partnerství seznámit se na míst? s prost?edím a p?íklady u zahrani?ních par;tner? a dále rozvine p?edpoklady pro vytvo?ení evropské sít? NNO – venkovských komunitních škol. Partnery projektu jsou velšská NNO ContinYou Cymru, polská Federacja Inicjatyw Oswiatowych a estonské venkovské hnutí Kodukant.

   logo_oplzz

  • Capacities over 50s as a rural development tool - Grundtvig 50+

   Realizace projektu: ?ervenec 2010 - ?ervenec 2012

   Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Doležalová

   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Význam skupiny venkovan? nad 50 let roste na venkov? v celé Evrop? úm?rn? plošn? stárnoucí populaci. Projekt Kapacity 50+ jako prost?edek rozvoje venkova, realizovaný v rámci „U?ícího se partnerství“ evropského programu Grundtvig, má za cíl využít jejich entuziasmu a schopností v rozvoji venkova a nalézt metody jak je zapojit a zúro?it jejich životní zkušenosti. Do dvouletého projektu, který je postaven na mobilitách – ú?asti partner? na aktivitách v jednotlivých partnerských zemích – a který je financován Národními agenturami Grundtvig, je zapojeno celkem 10 partner? nap?í? Evropou. Vedle NSVKŠ se ú?astní dv? finské organizace a st?ešní švédská neziskovka „Celé Švédsko bude žít!“, dále jsou zapojeny neziskové a vzd?lávací organizace z Irska, N?mecka, Itálie, Slovinska a Chorvatska. Koordinátorem je slovenská VOKA.

   logo_lll_grundtviglogo_grundtvig_50

  • Realizace projektu: listopad 2010 - ?íjen 2013

   Manažerka projektu: Mgr. Jana Procházková

   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Projekt je zam??en na venkovský prostor kraj? Olomouckého a Moravskoslezského a jeho cílem je zakládání a podpora místních mezisektorových partnerství na vesnicích s uplatn?ním rovných šancí žen a muž?. Dopady projektu jsou o?ekávány ve zvýšení kvality života vesnických komunit (v?etn? sla?ování pracovního a rodinného života) prost?ednictvím zapojení v?tšího po?tu obyvatel venkova ze t?í klí?ových sektor? - samosprávy a ve?ejného sektoru, podnikatelského sektoru a ob?anských aktivit reprezentovaných spolky a neziskovými organizacemi - do rozvojových ?inností sm?rovaných na tvorbu partnerských projekt? napl?ujících p?ijaté dlouhodobé strategie. Úvodní aktivita je mobiliza?ní a je realizována jako série setkání zástupc? obecních komunit s vyváženou ú?astí žen a muž? na n?kolika místech obou kraj? pro uvedení do projektu a sloužící zárove? jako podklad pro oslovení "p?ipravených" obcí pro další aktivity. Vybraným obecním komunitám bude umožn?no vyškolení místního koordinátora, jenž získá dovednosti pro budování a podporu místních partnerství. Soub?žn? jako t?etí aktivita prob?hne kurz v?d?ích osobností místních lídr?, a to jak ?len? samospráv, tak ?len? zastupitelstev a podnikatel?. Záv?re?nou aktivitou projektu je vytvo?ení dlouhodobých rozvojových strategií partnerskýmí týmy v t?ch obcích, které úsp?šn? naplní p?edchozí aktivity. V projektovém týmu je zapojen expert na rovné šance se specifickými zkušenostmi z venkova. 

   logo_oplzz

  • Reg. ?.: CZ.1.07/3.1.00/37.0093

   Realizace projektu: ?ervenec 2012 – ?íjen 2013

   Manažerka projektu: Mgr. Jana Procházková

   Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   V tomto p?es rok trvajícím projektu spolupracuje NSVKŠ s šesti partnery – Komunitní škola Bory, Komunitní škola Švihov, Komunitní škola Krok za krokem, Komunitní škola Rosice, Komunitní škola Starý Ji?ín, Komunitní škola TRNKA. Cílem projektu je rozší?it ob?anské vzd?lávání ve venkovských komunitních školách a ukázat cestu dalším zájemc?m z venkova. Venkovské komunitní školy pro celoživotní u?ení jsou zakládány zdola z v?le komunit ve vesnicích, kde je významn? ztížena dostupnost dalšího vzd?lávání dosp?lých.  První klí?ová aktivita vyvine portfolio vzd?lávacích modul? ve 4 oblastech. Ty využívají efektivní formy a metody vzd?lávání dosp?lých jako hra, action learning, u?ení p?i práci, dramatická metoda (hraní rolí), ?ást z nich je distan?ních ve form? rapid learningu. Nov? vyvinuté moduly jsou v další aktivit? použity v kurzech šesti partner?- VKŠ na území 5 kraj? ?R. Pro stimulaci zájmu o další ob?anské vzd?lávání na venkov? je uspo?ádán festival nejen v obcích partner?, ale za spolupráce partner? a nositele i v dalších 6 obcích s existující VKŠ. P?ed záv?rem projektu partne?i uspo?ádají ve svých vesnicích Dny u?ících se obcí. Pro propagaci ob?anského vzd?lávání slouží plošná reklamní kampa? v poslední klí?ové aktivit?.

   OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

  • Reg. ?.: CZ.1.07/3.2.09/02.0021

   Realizace projektu: leden 2011 - prosinec 2013

   Manažer projektu: Ing. Mgr. Marcela Slavíková

   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   T?i roky trvající projekt ?eší rozb?h dalšího vzd?lávání pro udržitelný rozvoj na venkov? Vyso?iny s využitím venkovských komunitních škol (VKŠ). Partnery projektu jsou MAS Podhorácko a Obec Bory. Hlavním cílem projektu je vytvo?it venkovskou sí? pro další vzd?lávání lidí ve v?ku 16-64let, vyvinout a prakticky ov??it moduly pro jejich vzd?lávání v oblasti udržitelného rozvoje a p?ipravit kompetentní poradce a koordinátory pro udržitelné fungování tohoto vzd?lávacího systému. K tomuto cíli p?ipravuje modulové programy pro vzd?lávání poradc? a organizátor? DV a s jejich využitím ob? profese školí. Vytvá?í základní portfolio vzd?lávacích modul? pro ú?astníky dalšího vzd?lávání a ty pilotn? ov??uje. Moduly jsou vzájemn? kombinovatelné v kurzech VKŠ pro zvyšování zam?stnatelnosti a zahrnují distan?ní vzd?lávání typu rapid learning. Projekt p?ipravuje a rozbíhá sí? pro další vzd?lávání s využitím ov??ených evropských zkušeností jako základ udržitelného systému zam??eného na vzd?lávání pro konkurenceschopnost ob?an? venkova Vyso?iny.

   OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz