• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Běžící
  • Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky

   Reg. č.: CZ.1.04/5.1.01/77.00044

   Realizace projektu: červen 2012 - květen 2015

   Manažerka projektu: Mgr. Pavla Doležalová

   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   V rámci projektu, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, NSVKŠ spolupracuje s partnery z pěti evropských zemí – Polsko (Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre in Minikowo), Švédsko (Hela Sverige ska leva!), Lotyšsko (Latvijas Lauku Forums), Irsko (Irish Rural Link) a Estonsko (Kodukant). Cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů a zvýšení zaměstnatelnosti lidí žijících na venkově, a to s využitím možností vzdělávání uvnitř venkovských komunit. Dojde k zapojení obyvatel do místního rozvoje metodou zdola prostřednictvím mezisektorových partnerství, v nichž spolupracuje neziskový sektor, veřejná sféra a podnikatelé. Důraz je kladen na uplatňování rovných příležitostí pro ženy. Aktivity projektu probíhají v ČR i v zahraničí. Mezi nejdůležitější domácí aktivity patří dva vzdělávací kurzy – kurz pro tvůrce politik na místní úrovni a kurz pro organizátory partnerství a komunitního vzdělávání ve vsích. Součástí projektu jsou také tři studijní cesty k zahraničním partnerům, na nichž účastníci kurzů a další aktéři rozvoje venkova získají know-how uplatnitelné v rozvoji partnerství ve svých obcích. Do všech domácích aktivit jsou zapojováni experti partnerů projektu. Projekt bude uzavřen mezinárodní konferencí a vydáním manuálu dobré praxe.

   logo_oplzz

 • Ukončené
  • Neziskové komunitní školy - centra místního partnerství

   Realizace projektu: červen 2009 - leden 2012

   Manažerka projektu: Ing. Michaela Zikmundová

   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Projekt, trvající 32 měsíců, je navržen jako dvouetapový s obdobným průběhem aktivit v období 2009/10 a 2010/11. Každá etapa předpokládá stáže a účast na konferencích expertů žadatele u zahraničních seminářů, následované semináři v ČR s účastí zahraničních expertů a s jejich konkrétní poradenskou pomocí v terénu při budování neziskových komunitních škol (NKŠ). Do jejich zakládání jsou aktivně zapojeni místní partneři ze všech sektorů. V animovaném procesu zakládání NKŠ prostřednictvím místních partnerství je kladen důraz na jejich roli center celoživotního učení se zaměřením na dospělou venkovskou populaci, která je znevýhodněna jak v přístupu k dalšímu vzdělávání, tak v přístupu k zaměstnání na venkově. Projekt umožní prostřednictvím dvou exkurzí pro zakladatele NKŠ a členy partnerství seznámit se na místě s prostředím a příklady u zahraničních par;tnerů a dále rozvine předpoklady pro vytvoření evropské sítě NNO – venkovských komunitních škol. Partnery projektu jsou velšská NNO ContinYou Cymru, polská Federacja Inicjatyw Oswiatowych a estonské venkovské hnutí Kodukant.

   logo_oplzz

  • Capacities over 50s as a rural development tool - Grundtvig 50+

   Realizace projektu: červenec 2010 - červenec 2012

   Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Doležalová

   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Význam skupiny venkovanů nad 50 let roste na venkově v celé Evropě úměrně plošně stárnoucí populaci. Projekt Kapacity 50+ jako prostředek rozvoje venkova, realizovaný v rámci „Učícího se partnerství“ evropského programu Grundtvig, má za cíl využít jejich entuziasmu a schopností v rozvoji venkova a nalézt metody jak je zapojit a zúročit jejich životní zkušenosti. Do dvouletého projektu, který je postaven na mobilitách – účasti partnerů na aktivitách v jednotlivých partnerských zemích – a který je financován Národními agenturami Grundtvig, je zapojeno celkem 10 partnerů napříč Evropou. Vedle NSVKŠ se účastní dvě finské organizace a střešní švédská neziskovka „Celé Švédsko bude žít!“, dále jsou zapojeny neziskové a vzdělávací organizace z Irska, Německa, Itálie, Slovinska a Chorvatska. Koordinátorem je slovenská VOKA.

   logo_lll_grundtviglogo_grundtvig_50

  • Rovné příležitosti ve venkovských místních partnerstvích

   Realizace projektu: listopad 2010 - říjen 2013

   Manažerka projektu: Mgr. Jana Procházková

   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Projekt je zaměřen na venkovský prostor krajů Olomouckého a Moravskoslezského a jeho cílem je zakládání a podpora místních mezisektorových partnerství na vesnicích s uplatněním rovných šancí žen a mužů. Dopady projektu jsou očekávány ve zvýšení kvality života vesnických komunit (včetně slaďování pracovního a rodinného života) prostřednictvím zapojení většího počtu obyvatel venkova ze tří klíčových sektorů - samosprávy a veřejného sektoru, podnikatelského sektoru a občanských aktivit reprezentovaných spolky a neziskovými organizacemi - do rozvojových činností směrovaných na tvorbu partnerských projektů naplňujících přijaté dlouhodobé strategie. Úvodní aktivita je mobilizační a je realizována jako série setkání zástupců obecních komunit s vyváženou účastí žen a mužů na několika místech obou krajů pro uvedení do projektu a sloužící zároveň jako podklad pro oslovení "připravených" obcí pro další aktivity. Vybraným obecním komunitám bude umožněno vyškolení místního koordinátora, jenž získá dovednosti pro budování a podporu místních partnerství. Souběžně jako třetí aktivita proběhne kurz vůdčích osobností místních lídrů, a to jak členů samospráv, tak členů zastupitelstev a podnikatelů. Závěrečnou aktivitou projektu je vytvoření dlouhodobých rozvojových strategií partnerskýmí týmy v těch obcích, které úspěšně naplní předchozí aktivity. V projektovém týmu je zapojen expert na rovné šance se specifickými zkušenostmi z venkova. 

   logo_oplzz

  • Pojďme se učit v naší komunitní škole!

   Reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/37.0093

   Realizace projektu: červenec 2012 – říjen 2013

   Manažerka projektu: Mgr. Jana Procházková

   Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   V tomto přes rok trvajícím projektu spolupracuje NSVKŠ s šesti partnery – Komunitní škola Bory, Komunitní škola Švihov, Komunitní škola Krok za krokem, Komunitní škola Rosice, Komunitní škola Starý Jičín, Komunitní škola TRNKA. Cílem projektu je rozšířit občanské vzdělávání ve venkovských komunitních školách a ukázat cestu dalším zájemcům z venkova. Venkovské komunitní školy pro celoživotní učení jsou zakládány zdola z vůle komunit ve vesnicích, kde je významně ztížena dostupnost dalšího vzdělávání dospělých.  První klíčová aktivita vyvine portfolio vzdělávacích modulů ve 4 oblastech. Ty využívají efektivní formy a metody vzdělávání dospělých jako hra, action learning, učení při práci, dramatická metoda (hraní rolí), část z nich je distančních ve formě rapid learningu. Nově vyvinuté moduly jsou v další aktivitě použity v kurzech šesti partnerů- VKŠ na území 5 krajů ČR. Pro stimulaci zájmu o další občanské vzdělávání na venkově je uspořádán festival nejen v obcích partnerů, ale za spolupráce partnerů a nositele i v dalších 6 obcích s existující VKŠ. Před závěrem projektu partneři uspořádají ve svých vesnicích Dny učících se obcí. Pro propagaci občanského vzdělávání slouží plošná reklamní kampaň v poslední klíčové aktivitě.

   OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

  • Venkovská síť dalšího vzdělávání na Vysočině s využitím VKŠ 2010

   Reg. č.: CZ.1.07/3.2.09/02.0021

   Realizace projektu: leden 2011 - prosinec 2013

   Manažer projektu: Ing. Mgr. Marcela Slavíková

   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Tři roky trvající projekt řeší rozběh dalšího vzdělávání pro udržitelný rozvoj na venkově Vysočiny s využitím venkovských komunitních škol (VKŠ). Partnery projektu jsou MAS Podhorácko a Obec Bory. Hlavním cílem projektu je vytvořit venkovskou síť pro další vzdělávání lidí ve věku 16-64let, vyvinout a prakticky ověřit moduly pro jejich vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a připravit kompetentní poradce a koordinátory pro udržitelné fungování tohoto vzdělávacího systému. K tomuto cíli připravuje modulové programy pro vzdělávání poradců a organizátorů DV a s jejich využitím obě profese školí. Vytváří základní portfolio vzdělávacích modulů pro účastníky dalšího vzdělávání a ty pilotně ověřuje. Moduly jsou vzájemně kombinovatelné v kurzech VKŠ pro zvyšování zaměstnatelnosti a zahrnují distanční vzdělávání typu rapid learning. Projekt připravuje a rozbíhá síť pro další vzdělávání s využitím ověřených evropských zkušeností jako základ udržitelného systému zaměřeného na vzdělávání pro konkurenceschopnost občanů venkova Vysočiny.

   OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz