• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Reg. ?.: CZ.1.04/5.1.01/77.00044

  Realizace projektu: ?erven 2012 - kv?ten 2015

  Manažerka projektu: Mgr. Pavla Doležalová

  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  V rámci projektu, financovaného z prost?edk? ESF prost?ednictvím Opera?ního programu Lidské zdroje a zam?stnanost, NSVKŠ spolupracuje s partnery z p?ti evropských zemí – Polsko (Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre in Minikowo), Švédsko (Hela Sverige ska leva!), Lotyšsko (Latvijas Lauku Forums), Irsko (Irish Rural Link) a Estonsko (Kodukant). Cílem projektu je rozvoj lidských zdroj? a zvýšení zam?stnatelnosti lidí žijících na venkov?, a to s využitím možností vzd?lávání uvnit? venkovských komunit. Dojde k zapojení obyvatel do místního rozvoje metodou zdola prost?ednictvím mezisektorových partnerství, v nichž spolupracuje neziskový sektor, ve?ejná sféra a podnikatelé. D?raz je kladen na uplat?ování rovných p?íležitostí pro ženy. Aktivity projektu probíhají v ?R i v zahrani?í. Mezi nejd?ležit?jší domácí aktivity pat?í dva vzd?lávací kurzy – kurz pro tv?rce politik na místní úrovni a kurz pro organizátory partnerství a komunitního vzd?lávání ve vsích. Sou?ástí projektu jsou také t?i studijní cesty k zahrani?ním partner?m, na nichž ú?astníci kurz? a další akté?i rozvoje venkova získají know-how uplatnitelné v rozvoji partnerství ve svých obcích. Do všech domácích aktivit jsou zapojováni experti partner? projektu. Projekt bude uzav?en mezinárodní konferencí a vydáním manuálu dobré praxe.

  logo_oplzz