• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Reg. ?.: CZ.1.04/5.1.01/77.00044

Realizace projektu: ?erven 2012 - kv?ten 2015

Manažerka projektu: Mgr. Pavla Doležalová

E-mail: pavla.dol@seznam.cz

V rámci projektu, financovaného z prost?edk? ESF prost?ednictvím Opera?ního programu Lidské zdroje a zam?stnanost, NSVKŠ spolupracuje s partnery z p?ti evropských zemí – Polsko (Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre in Minikowo), Švédsko (Hela Sverige ska leva!), Lotyšsko (Latvijas Lauku Forums), Irsko (Irish Rural Link) a Estonsko (Kodukant). Cílem projektu je rozvoj lidských zdroj? a zvýšení zam?stnatelnosti lidí žijících na venkov?, a to s využitím možností vzd?lávání uvnit? venkovských komunit. Dojde k zapojení obyvatel do místního rozvoje metodou zdola prost?ednictvím mezisektorových partnerství, v nichž spolupracuje neziskový sektor, ve?ejná sféra a podnikatelé. D?raz je kladen na uplat?ování rovných p?íležitostí pro ženy. Aktivity projektu probíhají v ?R i v zahrani?í. Mezi nejd?ležit?jší domácí aktivity pat?í dva vzd?lávací kurzy – kurz pro tv?rce politik na místní úrovni a kurz pro organizátory partnerství a komunitního vzd?lávání ve vsích. Sou?ástí projektu jsou také t?i studijní cesty k zahrani?ním partner?m, na nichž ú?astníci kurz? a další akté?i rozvoje venkova získají know-how uplatnitelné v rozvoji partnerství ve svých obcích. Do všech domácích aktivit jsou zapojováni experti partner? projektu. Projekt bude uzav?en mezinárodní konferencí a vydáním manuálu dobré praxe.

logo_oplzz

P?ihláška na záv?re?nou konferenci projektu "Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky", CZ.1.04/5.1.01/77.00044

Po?adatel: Národní sí? venkovských komunitních škol se sídlem v Borech

22.-24. dubna 2015, Blansko

Registrace 22. 4. od 15 hodin

Zakon?ení 24. 4. v cca 15 hodin

Požaduji ubytování (zaškrtn?te):

Speciální stravovací požadavky:

Na základ? vypln?né p?ihlášky Vám budou zaslány údaje k úhrad? registra?ního poplatku ve výši 300 K?. Ubytování, stravování, odborný program i tlumo?ení bude zajišt?no z prost?edk? projektu.

Projekt je financovaný z ESF prost?ednictvím Opera?ního programu Lidské zdroje a zam?stnanost a státního rozpo?tu ?R.

  

Seznamte se s programem záv?re?né konference projektu "Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky", CZ.1.04/5.1.01/77.00044, která se bude konat 22.-24. dubna v Blansku, a zaregistrujte se k ú?asti. Více uvnit? ?lánku.

V dubnu se uskute?ní záv?re?ná konference t?íletého projektu "Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky", CZ.1.04/5.1.01/77.00044. Více v pozvánce.

15

V listopadu v projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“, CZ.1.04/5.1.01/77.00044, prob?hla poslední studijní cesta. Do Polska a Lotyšska se vydalo 15 aktivních zástupc? obcí, komunitních škol, místních ak?ních skupin a dalších venkovských organizací, aby tam na?erpali inspiraci pro svou další práci v oblasti rozvoje venkova, komunitního vzd?lávání a podpory místní ekonomiky. V minulém ?lánku jste se dozv?d?li o polské ?ásti našeho cestování. Zajímá vás, co jsme vid?li v Lotyšsku? P?e?t?te si ?lánek…

16

V sobotu 8. listopadu ráno se z Bor? vydala 15?lenná skupina ú?astník? na studijní cestu do Polska a Lotyšska. Její program p?ipravili partne?i Národní sít? venkovských komunitních škol – Kujawsko-pomo?ské zem?d?lské poradenské centrum a Lotyšské venkovské fórum. B?hem devíti dní jsme m?li možnost seznámit se s ?adou p?íklad? komunitního vzd?lávání, budování kapacit venkova, místního podnikání a využívání místních zdroj?; setkali jsme se s aktivními zástupci místních komunit a navázali cenné kontakty. V po?adí t?etí studijní cesta uzav?ela jednu z klí?ových aktivit projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“, reg. ?. CZ.1.04/5.1.01/77.00044.