• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

01Ve dnech 12.-21. zá?í prob?hla studijní cesta v rámci projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“, CZ.1.04/5.1.01/77.00044. O její první, estonské ?ásti, jsme vás informovali v p?edchozím ?lánku. Nyní bychom cht?li shrnout naše zážitky z cestování po Švédsku, kde jsme strávili ?ty?i dny. Tuto ?ást návšt?vy p?ipravil nᚠpartner Hela Sverige ska leva!; našimi pr?vodkyn?mi byly paní Inga Rundström a Cecilia Andersson. Ve Švédsku jsme navštívili malou venkovskou školu, seznámili se se zástupci velmi úsp?šné skupiny pro místní akci a také se v?novali témat?m místního podnikání, komunitních investic a využívání místních zdroj?.

logo oplzz
Poté, co jsme ve Stockholmu opustili palubu trajektu, jsme se vydali autobusem do Björkö, kde jsme se seznámili s provozem malé místní školy a školky. Místní škola, jako mnoho jiných venkovských škol, se potýká s problémem odchodu mladých rodin z venkova do m?sta. A?koliv má škola pouze 14 žák?, nabízí jim velice kvalitní, zajímavou a zejména individualizovanou formu výuky a komunikuje s dalšími malými školami (Skype, IT apod.; podporu získala mj. díky projektu Hela Sverige ska leva!, který zapojil n?kolik desítek malých škol po celém Švédsku). Jednou z aktivit, které se žáci s pomocí u?itel? v?nují, je natá?ení krátkých film? – nap?. o prvcích místního kulturního d?dictví, jako je nap?. lesní h?bitov.

Nocovali jsme na nedaleké farm? Lyckhem.  Toto p?vodní sídlo založil místní rodák, který trávil mnoho let jako námo?ník a podnikáním v Americe zbohatl. Po návratu postavil letní sídlo Lyckhem. Po t?iceti letech a po jeho smrti budovu p?evzal stát a využil ji jako rekondi?ní za?ízení pro drogov? závislé. Ti však za n?kolik málo let celý areál velmi zdevastovali a zvažovalo se o jeho zbourání. Oznámení o tomto plánovaném kroku vybudilo rodi?e sou?asných majitel? k tomu, aby si celý areál pronajali. Postupn? zde vybudovali penzion, který po asi 30 letech p?evzal syn s manželkou. Penzion provozují jako BIO farmu s BIO provozem i BIO kuchyní. Své d?ti posílají do školy v Björkö.

Následující den jsme se sešli op?t s u?iteli školy v Björkö a zú?astnili se skypové konference spojené s virtuálními d?tskými volbami (ve Švédsku práv? prob?hly volby, které d?ti inspirovaly – v rámci „výuky k demokracii“ k vlastním volbám, založení t?í vlastních stran atd.). Následn? jsme se seznámili se stylem výuky v této škole se smíšenými t?ídami. Mnohé z metod mohou být inspirací pro celoživotní u?ení dosp?lých v rámci komunitních škol (využívání techniky, diferenciace, individualizace p?ístupu).

Po prohlídce malé školní jídelny (kde d?ti mají ob?dy zdarma v rámci sociálního programu do 18 let) jsme se p?esunuli na farmu Rikkenstorp. Ruiny p?vodní farmy objevil sou?asný majitel v 80. letech v rámci své studijní cesty (p?i sb?ru podklad? pro diplomovou práci), farmu pronajal, postupn? obnovil a odkoupil. Dnes na farm? žije i jeho syn s p?ítelkyní. Farma funguje v režimu organické farmy, využívá principy permakultury a svoji ekonomickou udržitelnost podporuje i po?ádání r?zných kurz? tradi?ních dovedností na farm? (permakulturní design, zpracování vlny, va?ení piva…). Mladý farmá?, studovaný ekonom, spolupracuje také s nedalekou zem?d?lskou univerzitou. Od této spolupráce si slibuje zavedení a ov??ení nových metod hospoda?ení, podporu lesní pastvy aj. Své produkty farma nabízí prodejem na trzích i p?ímo zájemc?m, zahájit cht?jí také prodej formou bedýnek rodinám v okolí. Hlavní produkce zahrnuje jehn??í a zeleninu, zahájili také mlé?nou produkci a produkci vajec. Farma je otev?ená dobrovolník?m díky zapojení do systému „WWOOF“, což je vým?na dobrovolník? se zájmem o organické farma?ení, rovn?ž se p?ipojila do dalšího mezinárodního projektu na podporu rozvoje malých farem ve Švédsku, Turecku a Belgii. Takto i p?es další projekty mohou na farm? využít pomoc dobrovolník? z celého sv?ta. Následující den jsme se v dopoledních hodinách seznámili s permakulturním designem farmy, s vizí jejího rozvoje i problematikou znovuosidlování malých farem na švédském venkov?.

B?hem dopoledne jsme se p?esunuli do obce Ĺsbro , kde jsme se seznámili s aktivitami skupiny pro místní akci s názvem „Radostná cesta“. Pánové Stephan a René nás seznámili s aktivitami, které iniciovali v této obci s 1 100 obyvateli. Obec je sou?ástí komunity (municipality) s 11 000 obyvateli. Tato neformální skupina spolupracuje dlouhodob? (od roku 2009) s politiky. Skupina podnítila vznik místní strategie rozvoje pro udržitelný rozvoj (cesta k rezilienci), která byl samosprávou schválen. Strategie staví na ekonomické sob?sta?nosti, sociálních principech a principu udržitelnosti; využívá také zásadní myšlenky „kdo, když ne my“. Spolek po?ádá široké spektrum komunitních aktivit (setkání i váno?ního stromu, podnikatelské fórum, farmá?ské trhy, r?zné kurzy a p?ednášky pro ve?ejnost). Podpo?ila zám?r mladých lidí na vybudování nau?né stezky, pro kterou mapové podklady p?ipravil místní expert. Na realizaci se podílela celá komunita. Spolek uspo?ádal motiva?ní exkurzi do Totnes (GB), m?sta, které stojí v ?ele hnutí Transition Towns. V sou?asné dob? p?ipravují velký projekt na využití solární energie v obci. Tento projekt je postaven na principu crowd funding (sdružení prost?edk? místních lidí, akcioná?? projektu). Dalším projektem, který je již v realizaci, je projekt na podporu bydlení: senior?m je nabízeno bydlení v nových domovech, svoje p?vodní domy ?asto prodávají místním mladým rodinám.

Dalším naším cílem byla vesnice Röstĺnga, s cca 1 000 obyvateli. Tato relativn? nevelká obec má tém?? 100 spolk? a neziskových organizací s širokou škálou zájm? (sport, kultura...). P?ed n?kolika lety zde vznikla st?ešní organizace, která se snaží koordinovat aktivity a spole?né projekty. Tím dochází k podpo?e spolupráce a ob?anské spole?nosti. Další aktivitou je zahájení a rozvoj sociálního podnikání v obci formou investice do n?kolika budov a projekt?. Byla zde realizována komunitní investice (podíly místních lidí – tzv. crowd funding) v rozsahu cca 900 000 euro. Byla provedena analýza místního ekonomického prost?edí, která prokázala, že v obci z?stává pouze 10 % prost?edk?, ostatní odtékají pry?. Cílem je tedy udržet v komunit? více místních prost?edk? cestou lokalizace obchodních transakcí. Jedním ze 4 dom? ve vlastnictví komunity je restaurace, kde pracuje v lét? až 10 lidí. Hlavní organizátorkou je paní Anna Frestadius, která je p?edsedkyní rady partnera, studovala regionální rozvoj a nyní ho zde realizuje v praxi.

P?ed odjezdem ze Švédska jsme v Helsingborgu navštívili muzeum historie školství v Helsingborgu a ve Švédsku. Muzeum bylo umíst?no v historické budov? první dív?í školy ve m?st?, která byla otev?ena v roce 1866. V muzeu je prezentována historie školství od prvopo?átku až po sou?asnost.

Devítidenní studijní cesta byla díky velmi dob?e sestavenému programu pro ú?astníky projektu opravdovým p?ínosem. Seznámili jsme se s ?adou zajímavých p?íklad? z oblasti rozvoje místní ekonomiky, mobilizace lidí na venkov?, podpory ob?anské spole?nosti i r?zných možností komunitního vzd?lávání na venkov?. Získali jsme mnoho kontakt? pro další spolupráci, která napom?že v zajišt?ní udržitelnosti výsledk? projektu.

D?kujeme našim partner?m, organizacím Kodukant a Hela Sverige ska leva!, zejména pak paní Eze Paas (Estonsko) a Cecilii Andersson (Švédsko), za p?ípravu programu návšt?vy a milé p?ijetí.  Díky pat?í i všem, s nimiž jsme se na jednotlivých místech v obou zemích setkali a kte?í se s námi pod?lili o své inspirativní nápady a úsp?šné projekty.

V listopadu se uskute?ní poslední studijní cesta v projektu „Evropská venkovská sí?...“. Nyní s partnery – polskou organizací Kujawsko-Pomorské zem?d?lské poradenské centrum a Lotyšským venkovským fórem – intenzivn? pracujeme na programu a organiza?ním zajišt?ní exkurze.

logo oplzz
Projekt s reg. ?. CZ.1.04/5.1.01/77.00044 je financován z Evropského sociálního fondu prost?ednictvím OP LZZ a státního rozpo?tu ?eské republiky.