• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

16V sobotu 8. listopadu ráno se z Bor? vydala 15?lenná skupina ú?astník? na studijní cestu do Polska a Lotyšska. Její program p?ipravili partne?i Národní sít? venkovských komunitních škol – Kujawsko-pomo?ské zem?d?lské poradenské centrum a Lotyšské venkovské fórum. B?hem devíti dní jsme m?li možnost seznámit se s ?adou p?íklad? komunitního vzd?lávání, budování kapacit venkova, místního podnikání a využívání místních zdroj?; setkali jsme se s aktivními zástupci místních komunit a navázali cenné kontakty. V po?adí t?etí studijní cesta uzav?ela jednu z klí?ových aktivit projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“, reg. ?. CZ.1.04/5.1.01/77.00044.

logo oplzz

Na místo ur?ení – do polského m?sta Bydhošt? v Kujawsko-pomo?ském vojvodství – jsme dorazili v sobotu ve?er. Od ned?le do úterý jsme v tomto polském kraji navštívili mnoho zajímavých míst.

V ned?li jsme program zahájili ve m?st? Toru?, kde jsme se seznámili s místním krajem a jeho bohatým kulturním d?dictvím. Poté jsme se p?esunuli na farmu Gzinianka v malé obci Gzin, která p?edstavuje dobrý p?íklad místního podnikání v oblasti agroturistiky, ocen?ný v letech 2011 a 2013 jako nejlepší za?ízení tohoto typu v kraji. Jedná se o rodinný podnik manžel? Tomkiewiczových, kte?í zde nabízejí ubytování s pohostinstvím turist?m p?ijížd?jícím nap?. za ryba?ením, zimními sporty nebo i jenom tak odpo?ívat a dostat se do kontaktu s p?írodou (na farm? chovají nap?. dr?bež a ovce a p?stují ?adu plodin). Odehrávají se zde i r?zná školení a firemní setkání; k dispozici je ?ada vnit?ních i venkovních prostor vhodných pro r?zné ú?ely. Jídlo majitelé p?ipravují výhradn? z místních a sezónních surovin – bu? si je vyp?stují/vyrobí sami, nebo je odebírají od blízkých dodavatel?. Vyráb?jí vlastní sýr a po?ádají workshopy pro ty, kte?í mají zájem se postup nau?it. Zajímavý je fakt, že pozemek manžel? Tomkiewiczových má pouze 3,2 ha (farmy v Polsku jsou ve srovnání s pom?ry v ?esku výrazn? menší) a da?í se jim udržiteln? podnikat i bez zem?d?lských dotací. Úsp?chu dosáhli velkým odhodláním, pracovitostí a d?sledným využíváním místních zdroj?.

Navštívili jsme také další agroturistický podnik – Zacisze. Sou?ástí pozemku je ubytovací za?ízení a také vlastní rybník, který k pobyt?m p?itahuje zejména rekrea?ní rybá?e. Tato skupina p?ináší do místa nejv?tší p?íjmy.

Krátkou zastávku jsme ud?lali také v komunitní díln?, kde lidé vytvá?ejí keramické a další výtvarné výrobky; nabízejí zde i povidla z místních surovin. Dílna slouží jako prostor pro setkávání komunity, napomáhá tak k upev?ování mezilidských vztah? a zárove? lidem umož?uje zažít pocit z dob?e vykonané práce (jedná se o základní rysy sociálního podnikání). Vedle dílny je i spole?enský sál, který je aktuáln? rekonstruován.

Program prvního dne jsme zakon?ili prezentací o stavu a rozvoji agroturistiky v Polsku, kterou p?ednesl Dawid Skotnicki z partnerské organizace KPODR. Agroturistika p?edstavuje v Polsku významné a rychle se rozvíjející odv?tví, které umož?uje efektivn? využívat místní zdroje, p?ináší p?íjem a p?íležitosti zam?stnání pro tradi?ní rodinné farmy a podporují tak místní ekonomiku. Organizace KPODR díky podpo?e z ESF sleduje kvalitu t?chto podnik?, shromaž?uje o nich informace a prezentuje je potenciálním zákazník?m na speciálním webu www.agroturystyka.kpodr.pl.

Druhý den jsme zahájili návšt?vou a prohlídkou další agroturistické farmy v Kozielci. Tato farma se specializuje na vzd?lávací aktivity nejenom pro d?ti. Majitelé chovají n?kolik hospodá?ských zví?at a provozují malé muzeum historie života na venkov? (kde si p?íchozí mohou vyzkoušet ?adu ?inností). Sou?ástí za?ízení je také „bylinková chata“, v níž si návšt?vníci mohou vybrané rostliny prohlédnout a dozv?d?t se o nich ?adu informací. Prezentace v chatce je obm??ována v závislosti na ro?ním období a významných svátcích, jako jsou Velikonoce nebo Vánoce. Na farm? je k dispozici také spole?enská místnost, v níž se konají r?zné p?ednášky a kreativní workshopy. P?íjem majitel?m vedle zmín?ných vzd?lávacích program? p?ináší také prodej gastronomických produkt? z místních surovin, nap?. povidel nebo sádla, a dále ješt? možnost ubytování, kterou nabízejí v nedaleké budov? bývalé mlé?nice. Velmi zajímavé je zapojení farmy do „hry“ geocaching, kdy na základ? sou?adnic ú?astníci této aktivity hledají „poklad“ na pozemku farmy. Tak se na farmu dostanou noví potenciální zákazníci.

Odpolední program se odehrál v sídle partnerské organizace Kujawsko-pomo?ské zem?d?lské poradenské centrum v Minikow?. Zde jsme se dozv?d?li informace o n?kolika aktuálních tématech, která polský venkov v sou?asnosti ?eší: prodej ze dvora a podpora místní produkce, profesní p?eorientace farmá?? a tzv. sociální farmy.

Organizace KPODR podporuje farmá?e v prodeji zem?d?lských produkt?. Polská legislativa umož?uje tzv. „prodej ze dvora“, kdy p?i spln?ní ur?itých základních podmínek mohou farmá?i prodávat své výrobky p?ímo konzument?m. KPODR nabízí kurzy, které farmá?e nau?í balit a prodávat své výrobky; nabízí jim i místo pro zpracování potravin, pokud farmá?i nejsou schopni v domácím prost?edí zajistit pot?ebné hygienické podmínky. Organizace také realizuje projekt kuliná?ského d?dictví, který má za cíl p?ipomenout tradi?ní postupy a recepty mladším generacím.

Program profesní p?eorientace farmá?? ?eší problém s nedostate?nou ekonomickou sob?sta?ností mnohých malých farem, kdy bývá sice ?asto do práce zapojena celá rodina, ale p?íjmy z produkce nepokrývají pot?eby všech jejích ?len?. Aktivita zárove? využívá toho, že farmá?i jsou (resp. musí být) schopní ve svém hospodá?ství zastat ?adu ?inností z r?zných profesí (instalatér, elektriká?, zedník...), p?estože pro n? nemají kvalifikaci. KPODR organizuje poradenský a vzd?lávací program, v n?mž pomáhá identifikovat tyto dovednosti farmá?? a vyhledává jim vhodné rekvalifika?ní programy. Ty mají zkrácenou ?asovou dotaci a farmá?i tak relativn? rychle získají pot?ebnou kvalifikaci pro vykonávání nového povolání.

Ryszard Kaminski, významná osobnost venkovského rozvoje Polska i celé Evropy, p?edstavil myšlenku sociálních farem, která má ko?eny v Holandsku a v Polsku se pomalu rozvíjí. Jedná se o koncept jakéhosi denního stacioná?e pro seniory a další skupiny znevýhodn?ných osob (hendikepovaní fyzicky i psychicky, dlouhodob? nezam?stnaní apod.), kte?í se na farm? setkávají s dalšími lidmi, a pokud cht?jí, zapojují se do pracovních ?inností. P?ináší jim to d?ležitý pocit užite?nosti a také pot?ebný spole?enský kontakt a pé?i.

Tento typ pé?e o seniory je reakcí na stárnutí evropské populace a rostoucí po?et starších osob v rodinách, které mají ?asto omezené možnosti, jak se o své blízké postarat. Program zárove? p?edstavuje dobrou p?íležitosti pro profesní p?eorientaci farmá?? na poskytování tohoto typu služeb.

Poslední den programu se nesl ve znamení státního svátku sv. Martina. M?li jsme p?íležitost prohlédnout si „husí festivaly“ v Przysieku a Minikowu – druhý zmín?ný uspo?ádala místní ak?ní skupina Krajna i Paluki. Hlavním cílem festival? je podpo?it místní farmá?e a ?emeslníky; sou?ástí jsou proto trhy místních produkt?, které v praxi ukazují „p?ímý prodej“ nebo „prodej ze dvora“, o n?mž jsme se dozv?d?li p?edchozí den v jedné z prezentací. Po prohlídce festivalu jsme se setkali s ?editelem KPODR, panem Romanem Sassem, a dozv?d?li se n?co více o aktivitách naší partnerské organizace.

Naší poslední zastávkou byla Olszewka, kde jsme navštívili místního podnikatele T. Horodeckého, který v této malé obci vybudoval devítijamkové golfové h?išt? a da?í se mu p?ivád?t mnoho návšt?vník?. S rodinou, která je do aktivit intenzivn? zapojená, p?estav?li starou stodolu na spole?enský sál s p?ilehlou kuchyní; konají se zde svatby, oslavy i školení. V kuchyni využívají lokální produkty; podnikání zamýšlejí obohatit o nabídku ubytování. Inspirativní bylo zejména nadšení a tvrdá práce majitel?, kte?í dokázali využít potenciál místa a hlavn? p?išli s výborným nápadem. Návšt?vník?m poskytují p?íjemné zázemí, díky n?muž se k nim lidé rádi vracejí. V Olszewce jsme m?li možnost vid?t opravdu dob?e fungující venkovský rodinný podnik.

Touto návšt?vou se zakon?il nᚠstudijn?-pracovní program v Polsku, za jehož p?ípravu d?kujeme zejména Dawidu Skotnickému a jeho koleg?m. Pod?kování pat?í také všem, kte?í nás b?hem naší návšt?vy p?ijali a pod?lili se o své nápady a nadšení.

Ve st?edu 12. listopadu nás ?ekal zhruba 12hodinový p?esun na jih Lotyšska. B?hem cesty jsme mimo jiné rekapitulovali poznatky získané v Polsku a v?novali se pracovním diskusím o historii venkovského rozvoje v ?R. Druhou, lotyšskou ?ást studijní cesty vám p?iblížíme v dalším ?lánku. 

logo oplzz
Projekt s reg. ?. CZ.1.04/5.1.01/77.00044 je financován z Evropského sociálního fondu prost?ednictvím OP LZZ a státního rozpo?tu ?eské republiky.