• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

15V listopadu v projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“, CZ.1.04/5.1.01/77.00044, prob?hla poslední studijní cesta. Do Polska a Lotyšska se vydalo 15 aktivních zástupc? obcí, komunitních škol, místních ak?ních skupin a dalších venkovských organizací, aby tam na?erpali inspiraci pro svou další práci v oblasti rozvoje venkova, komunitního vzd?lávání a podpory místní ekonomiky. V minulém ?lánku jste se dozv?d?li o polské ?ásti našeho cestování. Zajímá vás, co jsme vid?li v Lotyšsku? P?e?t?te si ?lánek…


logo oplzz

Po celodenním p?ejezdu z Polska jsme ve st?edu 12. listopadu pozd? ve?er dorazili do malého m?sta Saldus poblíž litevských hranic. Hlavní náplní lotyšské ?ásti programu byly komunitní školy, které – na rozdíl od ?R – fungují na bázi základních škol, nikoli jako samostatné neziskovky. Da?í se jim sdružovat komunitu a zapojovat r?zné skupiny obyvatel.

Ve ?tvrtek 13. 11. ráno jsme navštívili školu v Broceni, kde se vzd?lávají d?ti od 7 do 19 let.  Škola byla založena v roce 1948. Protože n?kte?í žáci dojížd?jí do školy z velké vzdálenosti, mají p?ímo v areálu školy možnost ubytování ve školním hostelu. Jako každá venkovská škola i tato se potýká s úbytkem d?tí. Proto zavedla zajímavý program distan?ního studia pro d?ti, které se s rodinami odst?hovaly do zahrani?í. Škola má 501 student?, z toho 115 t?ch, kte?í mají distan?ní studium. Tento „repatria?ní“ program je podporován vládou. Škola nabízí také bohatý volno?asový program pro d?ti a mládež a také vzd?lávání pro dosp?lé, má vlastní školní muzeum. Ve škole u?í 51 u?itel?.

Po prezentaci ?innosti školy jsme se zde také seznámili s projekty MAS, do jejíhož území škola náleží.  Zaujaly nás projekty: mobilní knihovny hra?ek nebo po?ízení kroj? na udržování tradic apod.

Potom jsme se p?esunuli do nedalekého m?sta Jaunpils (což ?esky znamená Nové Hrady). Dominantou vesnice s p?ibližn? 1000 obyvateli je st?edov?ký hrad, který je zapsaný v seznamu UNESCO. Celá oblast je jen ?ídce osídlena (12,85 obyvatel na m2). V obci jsme navštívili rozvojové centrum  RATS, vybudované v prostorách bývalé nemocnice, které využívají všechny místní neziskové organizace zdarma. RATS vyvinulo vlastní vzd?lávací systém pro dosp?lé, zam??ený na rozvoj kompetencí pot?ebných pro zam?stnatelnost ve venkovských oblastech. Centrum „Rats“ také p?sobí jako koordinátor místních NNO se zam??ením na rozvoj kapacit.

Obec má vytvo?enu strategii v souladu s heslem poj?me, p?emýšlejme, pracujme. V návaznosti na tuto strategii pracují r?zné zájmové skupiny, což ob?any obce stmeluje, protože se spole?n? potkávají na r?zných aktivitách. Po p?edstavení místních aktér? jsme navštívili hrad, kde jsme poob?dvali ve st?edov?kém stylu (obdoba ?eských D?tenic).

Vedle hradu v budov? bývalé továrny je vybudovaná funk?ní tkalcovská dílna, kde nám tkadleny z organizace DZIPARS (vznikla v r. 2006) p?edvedly výrobu tkanin z p?írodních materiál? – len, vlna, bavlna. Tkaniny ze lnu se využívají nap?. v saunách, vln?né a bavln?né na zhotovování tradi?ních od?v?. Rukavice jsou tkány na form? tzv. pasienok.  Spole?ná práce díln? je jednou z mnoha možností vzájemného setkávání ob?an? této obce.

Po p?íjemné návšt?v? jsme se p?esunuli do Adaži. Cestou jsme alespo? z okna obdivovali krásy hlavního m?sta Rigy. Adaži má kolem 10 200 obyvatel, je považována za nejbohatší obec Lotyšska. Má 3 typické znaky: waldorfskou školu, výrobnu bramb?rk? (v sou?asné dob? mimo provoz), a nar?stající po?et obyvatel. V Adaži jsme navštívili hudební a waldorfskou školu.  Hlavním zam??ením m?sta je podpora vzd?lávání.

Hudební škola je sídlí v krásné nové budov? (spolu s m?stským ú?adem). Navšt?vuje ji asi 670 žák?, existuje nabídka 15 program? a žáci na n? p?ispívají m?sí?n? 14 eur. Vybavení školy bylo z?ásti financováno z projektu.

Waldorfská škola sdružuje mate?skou školu, základní a st?ední, má celkem 320 žák?, z toho 50 v mate?ské škole. Studenti dojížd?jí ze 17 municipalit. Škola má 37 u?itel?, z toho 1 t?etinu muž?. Škola nemá typického ?editele, vede jí kolegium tvo?ené všemi u?iteli setkávající se pravideln? jednou týdn?. Organiza?ní a finan?ní záležitosti zajiš?uje manažerka. Nedílnou sou?ástí školy je spolupráce s rodi?i žák?. Rodi?e i bývalí žáci škole velice pomáhají, nap?íklad rodi?e žák? se složili na nákup pozemk? v okolí školy, která pak škole darovali.  Jinak p?ispívají na nákup vybavení, do školy i do zahrady. Celá nádherná stavba školy v?etn? p?ilehlých budov a h?iš? byla financována z projektu. O vzd?lávání zde je obrovský zájem, a proto kolegium usiluje o další projekty na rozší?ení školy.

V pátek 14. 11. naše první cesta sm??ovala do obce Burtnieki (400 obyvatel). Zde jsme se seznámili s širokou škálou projekt? podpo?ených ?asto z programu LEADER, které byly zam??eny p?evážn? na vzd?lávání, sport a kulturu v obci. V Brutniki je nová škola a školka, která byla otev?ena na po?átku listopadu 2014. Obec v??í, že nová škola (s vlastním bazénem) p?iláká nové žáky, kte?í dnes dojíždí do blízkých m?st.

Dalším cílem naší cesty byla komunitní škola v obci Trik?ta (300 obyvatel).  Zde p?sobí sdružení „Dve?e k p?íležitosti“, které je dobrým p?íkladem spolupráce mezi školami a neziskovými organizacemi v obci. Tyto subjekty spole?n? hledají r?zné zp?soby, jak podporovat místní ekonomiku – nap?. otev?ením místního obchodu (?okoláda, pralinky, rukod?lné p?edm?ty), internetového obchodu apod.

Po ob?d? jsme odjeli do vesnice Druviena (200 obyvatel), kde jsme navštívili více než sto let starou školu, postavenou ve stylu šlechtického sídla. Škola podporuje ?emesla, výrobu i hru na tradi?ní nástroje.  Po?ádá i ?adu letních tábor? (zejména zam??ených na hudbu), které jsou velmi populární a škole pomáhají k zisku finan?ních prost?edk?.

Poslední zastávkou tohoto dne byla návšt?va komunitní školy v Tirze (400 obyvatel). A?koliv se jedná o malou školu, je velice aktivní v oblasti mezinárodní spolupráce i v zapojování dobrovolník?. Ti zde pomáhají navazovat kontakty školy zejména se starými a osam?lými lidmi, které pak zapojuje do komunitního života obce prost?ednictvím d?tí.

Po náro?ném dni jsme se ubytovali v nedalekém  Gulbene (cca 10 000 obyvatel) v historických budovách bývalého místního zámku.

V sobotu brzy ráno jsme v Gulbene navštívili místní um?leckou školu, také velice aktivní v r?zných mezinárodních projektech spolupráce. Škola byla n?kolikrát podpo?ena z programu LEADER. Škola po?ádá letní workshop pro výtvarníky, kte?í svými pracemi zkrášlují prost?edí m?sta. Škola také nabízí vzd?lání a vyžití v t?chto oborech: malí?ství, kreslení, vizuální um?ní, keramika… V Gulbene funguje celkem 18 škol, z toho 1 speciální, 2 u??ovské, um?lecká škola, hudební škola a sportovní škola.

Cestou za dalším cílem jsme navštívili trhy na podporu místní produkce na zdejším úzkokolejném nádraží. Trhovci zde nabízeli nejen ovoce a zeleninu, ale i košíky, jantar, maso, uzené, cukrovinky a keramiku.

Naším cílem byla ale vesnice Briežuciems (200 obyvatel). Místní škola má pouhých 46 žák?. Se školou spolupracuje nezisková organizace Slune?ní svíce, která klade d?raz na t?ech základech spokojené komunity: škola, samospráva, nezisková organizace. I když zde je ruská hranice blíže než nejbližší bankomat (8/25km), lidé žijí velice družným a spokojeným životem bez obav z budoucnosti. V??í, že bohatstvím vesnice jsou vst?ícní lidé žijící v rozptýlených statcích v okolí školy. Sou?ástí školy je i mate?ská škola, která má 2 p?ípravné p?edškolní ro?níky. I tato škola vyvíjí další hospodá?skou ?innost formou po?ádání letních tábor? pro d?ti, na které jezdí d?ti z celého Lotyšska a mladí lidé, kte?í pomáhají s organizací tak získávají zkušenosti, které mohou uvést ve svém životopise. Škola se snaží aktivn? do života obce vtáhnout i staré na samotách žijící lidi.

Po ob?d? v blízkém komunitním centru jsme navštívili d?m ?emesel financovaný z EU fond?, kde je možno se v?novat r?zným ?emesl?m, kde se soustruží d?evo, pé?e chleba, vše pod vedením místních ?emeslník?. Zatím jsou všechny aktivity pro místní lidi zdarma. ?asem se ?innosti zpoplatní a na provoz se prost?edky budou získávat prodejem výrobk?.

Poslední sobotní návšt?vou byla návšt?va baltinavské školy (Baltinava – 500 obyvatel, 10 km od hranice s Ruskem). Škola byla postavena v roce 1956, nejmenší t?ída má 7 d?tí, nejv?tší 16. Škola má velké plány a dob?e pracuje s místní komunitou. Místo má bohatou kulturu a ?emesla; místní hledají zp?soby, jak je rozvíjet a využívat ve prosp?ch místní ekonomiky.

P?i návšt?v? Lotyšska nás velice zaujala národní hrdost Lotyš?, která byla opravdu vid?t na každém kroku – asi také proto, že jsme zde byli v období mezi 2 státními svátky, v týdnu národní hrdosti. Státní vlajky zdobily mnoho oken nejen ve?ejných institucí, v?tšina lidí m?la na klop? p?išpendlenou stužku v národních barvách, ve školách se výzdoba t?íd i chodeb nesla v národních barvách.

Ve ve?erních hodinách jsme se p?iblížili do m?sta Daugavpils, kde jsme p?enocovali, provedli záv?re?né bilancování naší studijní cesty a 16. listopadu v odpoledních hodinách nastartovali k návratu do vlasti.

Poslední studijní cestu v projektu „Evropská venkovská sí?…“ nelze hodnotit jinak než pozitivn?. V obou partnerských zemích, v Polsku i Lotyšsku, jsme na?erpali mnoho inspirace a zajímavých nápad? v oblasti podnikání na venkov?, zapojování místní komunity, komunitního vzd?lávání a podpory místní ekonomiky.

Cht?li bychom pod?kovat našim lotyšským partner?m – Valdisi Kudi?šovi a Arisi Adlersovi – za jejich pomoc p?i p?íprav? programu studijní cesty, p?átelské p?ijetí a doprovod p?i našem cestování. Rovn?ž d?kujeme ú?astník?m cesty za p?isp?ní k dobré atmosfé?e a za jejich zájem a aktivní zapojení. V??íme, že získané poznatky se jim poda?í využít v jejich domácím prost?edí, a p?ejeme jim podobnou dávku nadšení, jakou jsme vid?li u místních lidí na mnoha navštívených místech Polska i Lotyšska.

Ú?astníci ?eských aktivit budou mít p?íležitost se s našimi partnery setkat na záv?re?né aktivit? projektu – konferenci pro rozší?ení výsledk? projektu. V sou?asné dob? realiza?ní tým za?íná pracovat na její p?íprav?. Konference se bude konat v druhé polovin? dubna; bližší informace v?as sd?líme.

logo oplzz


Projekt s reg. ?. CZ.1.04/5.1.01/77.00044 je financován z Evropského sociálního fondu prost?ednictvím OP LZZ a státního rozpo?tu ?eské republiky.