• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Domů Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

bbbb

Definici venkovské komunitní školy (VKŠ) naleznete zde.

Alokace - umístění, rozložení
Altruismus - dobrovolné dárcovství
Animace - působení na lidi, informování lidí v obci, vzdělávání s cílem zapojit lidi do rozvoje, rozpohybování
Anticipace - předjímání
Bottom-up - zdola nahoru, výraz je používán pro rozvoj zdola
Brownfields - opuštěný a zanedbaný průmyslový či zemědělský objekt k dalšímu využití
Cash flow - tok peněz, finanční tok, průběh financování
Development - vývoj, rozvoj
Diverzifikace - rozčlenění, rozvětvení, do více směrů
Evaluace - kroky: 1.porovnání, posouzení, změření
                             2.vyvození důsledku, dobře/špatně-opravit, dodělat, změnit
                             3. uložení do paměti (k budoucímu použití)
Facilitace - usnadnění výkonu nebo aktivity
Facilitátor - "člověk zvenčí" odpovídající za proces
Fundraising - získávání zdrojů (nejenom peněz)
Genius loci - "duch místa" - jedinečnost místa - výjimečnost místa
Governance - zapojení se do spoluvlády nad územím kde žiji, převzetí odpovídajících pravomocí a odpovědnosti
Guide - vodítko, šablona
Implementace - naplnění, realizace
Interface - něco, co zprostředkovává propojení, rozhraní
Konvergence - sbližování
Komplementární - doplňkový
Network - síť
Mise - poslání
P.R. Public relations - vztah(y) s veřejností
Paradigma - způsob pohledu, dále náhled, způsob nazírání na/způsob vnímání situace
Participace - podíl, účast
Partikulární - dílčí, individuální
Proces - postup jak, postup
Project design - návrh projektu
Rural - venkovský, zemědělský
Rural development (RD) - venkovský rozvoj
Stakeholder - někdo, kdo má do rozvoje mluvit - jeden z rozhodujících aktérů ve venkovském rozvoji
Synergie - vzájemná součinnost a násobení vlivu 1+1 > 2 (10)
SZIF - státní zemědělský intervenční fond
Tutoring - lektorství
Vize - představa - obraz budoucnosti