• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

bbbb

Definici venkovské komunitní školy (VKŠ) naleznete zde.

Alokace - umíst?ní, rozložení
Altruismus - dobrovolné dárcovství
Animace - p?sobení na lidi, informování lidí v obci, vzd?lávání s cílem zapojit lidi do rozvoje, rozpohybování
Anticipace - p?edjímání
Bottom-up - zdola nahoru, výraz je používán pro rozvoj zdola
Brownfields - opušt?ný a zanedbaný pr?myslový ?i zem?d?lský objekt k dalšímu využití
Cash flow - tok pen?z, finan?ní tok, pr?b?h financování
Development - vývoj, rozvoj
Diverzifikace - roz?len?ní, rozv?tvení, do více sm?r?
Evaluace - kroky: 1.porovnání, posouzení, zm??ení
                             2.vyvození d?sledku, dob?e/špatn?-opravit, dod?lat, zm?nit
                             3. uložení do pam?ti (k budoucímu použití)
Facilitace - usnadn?ní výkonu nebo aktivity
Facilitátor - "?lov?k zven?í" odpovídající za proces
Fundraising - získávání zdroj? (nejenom pen?z)
Genius loci - "duch místa" - jedine?nost místa - výjime?nost místa
Governance - zapojení se do spoluvlády nad územím kde žiji, p?evzetí odpovídajících pravomocí a odpov?dnosti
Guide - vodítko, šablona
Implementace - napln?ní, realizace
Interface - n?co, co zprost?edkovává propojení, rozhraní
Konvergence - sbližování
Komplementární - dopl?kový
Network - sí?
Mise - poslání
P.R. Public relations - vztah(y) s ve?ejností
Paradigma - zp?sob pohledu, dále náhled, zp?sob nazírání na/zp?sob vnímání situace
Participace - podíl, ú?ast
Partikulární - díl?í, individuální
Proces - postup jak, postup
Project design - návrh projektu
Rural - venkovský, zem?d?lský
Rural development (RD) - venkovský rozvoj
Stakeholder - n?kdo, kdo má do rozvoje mluvit - jeden z rozhodujících aktér? ve venkovském rozvoji
Synergie - vzájemná sou?innost a násobení vlivu 1+1 > 2 (10)
SZIF - státní zem?d?lský interven?ní fond
Tutoring - lektorství
Vize - p?edstava - obraz budoucnosti