• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
SAM 1049 (1024x768)

V pátek 27. ?ervna 2014 se u nás v Bohdíkov? uskute?nila 24. Školní pou?, kterou byl slavnostn? ukon?en školní rok 2013/14. Akci spole?nými silami zajiš?ovaly základní a mate?ská škola, komunitní škola, obecní ú?ad a hudební škola Yamaha. Jednalo se o spole?nou prezentaci výsledk? celoro?ní práce p?edškolních a školních d?tí, p?ehlídku mnoha aktivit komunitní školy a ukázky zajímavých koní?k? spousty dalších host? a dobrovolník?.

IMG 5002 (1024x683)

V projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“, reg. ?. CZ.1.04/5.1.01/77.00044 se od ?ervna do srpna poda?ilo zahájit proces tvorby strategických rozvojových plán? ve t?ech obcích – ?ervené Lhot?, Kamenici (ob? Vyso?ina) a Ji?etín? pod Jedlovou (Ústecký kraj). V ?ervené Lhot? a Ji?etín? se jedné sch?zky v srpnu zú?astnil expert našeho zahrani?ního partnera – organizace Lotyšské venkovské fórum.

ceske hermanice1

V rámci projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“ bude vytvo?eno 8 komunitních rozvojových plán? obcí. V procesu se využívá metoda „zdola“ zapojující obyvatele. Zatím prob?hlo celkem 13 sch?zek v obcích Radonín, ?eské He?manice a Lukavice. V obci ?eské He?manice již také vznikl finální strategický dokument.

irl

První ze t?í studijních cest plánovaných v rámci projektu OP LZZ „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“ se uskute?nila v termínu 6.-11. kv?tna. V Irsku nás p?ijali zástupci partnerské organizace Irish Rural Link, která podporuje zájmy venkovských komunit zejména ve znevýhodn?ných lokalitách celé zem?. Studijní cesty se zú?astnilo 13 osob – byli mezi nimi mj. starostové a zastupitelé venkovských obcí, místní líd?i i lidé p?sobící ve venkovských komunitních školách a dalších venkovských rozvojových organizacích. P?i pobytu v Irsku jsme se inspirovali zejména v oblastech práce s r?znými cílovými skupinami na venkov? a možnostech podpory místní ekonomiky.

org zk2

29. dubna 2014 se na Vyso?in? naposledy setkali ú?astníci kurzu pro organizátory partnerství a komunitního vzd?lávání ve vsích, který od dubna 2013 realizuje Národní sí? venkovských komunitních škol. Tentokrát však pro n? nebyl p?ipraven obvyklý vzd?lávací seminá?: dvanáct ú?astník? p?ijelo na záv?re?né zkoušky rok trvajícího kurzu. Školení probíhá v rámci projektu CZ. 1.04/5.1.01/77.00044 „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“.