• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
P1180488

Také v MAS Šluknovsko prob?hl seminá? NS VKŠ, kterého se zú?astnili p?evážn? starostové z obcí v p?sobnosti MAS.  A?koliv starost? byla mezi p?ítomnými p?evaha, byli tu i podnikatelé a zástupci neziskových organizací. Ú?astníci se zajímali zprvu zejména o zdroje a množství pen?z, které budou díky CLLD v regionu k dispozici, pozd?ji však aktivn? p?emýšleli, jak efektivn? zapojit do komunitn? vedeného místního rozvoje místní obyvatele a jak tento proces využít v maximální možné mí?e pro rozvoj regionu.


2

Ve dnech 10.-11. dubna dostali ú?astníci kurzu pro organizátory partnerství a komunitního vzd?lávání ve vsích jedine?nou p?íležitost rozší?it si nabyté informace a zkušenosti i o zahrani?ní rozm?r. Z naší partnerské organizace Kodukant p?ijela paní Anneli Kana, aby nás b?hem dvou dní seznámila s tím, jaké hlavní problémy ?eší estonský venkov a jakými metodami, jak budují a podporují místní partnerství pro rozvoj venkovské ekonomiky. Školení probíhá v rámci projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“.

org unor1

V únoru a b?eznu se v kurzu pro aktivní lidi z venkovských obcí uskute?nily další seminá?e. P?ed ú?astníky je nyní již pouze poslední seminá?, který povede lektorka našeho estonského partnera, a záv?re?né zkoušky. Školení probíhá od dubna lo?ského roku v rámci projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“.

starostove zkousky1

24. února 2014 prob?hly v Borech záv?re?né zkoušky školení pro tv?rce politik na místní úrovni, který je jednou z aktivit projektu OP LZZ „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“. Zkoušky úsp?šn? absolvovalo všech 13 ú?astník?.

org leden2014

Kurz pro organizátory partnerství a komunitního vzd?lávání ve vsích, realizovaný v rámci projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“, je již ve své druhé polovin?. Školení od dubna navšt?vuje 15 ú?astník? z r?zných kraj? ?R. Ve dnech 28.-29. listopadu 2013 a 23.-24. ledna 2014 se uskute?nily další dvoudenní seminá?e.