• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
starostove leden2014

Ve dnech 13.-14. ledna 2014 se v Borech setkali ú?astníci kurzu pro tv?rce politik na místní úrovni na posledním seminá?i; byl zam??ený p?edevším na komunitní vzd?lávání, pracovní trh na venkov? a animaci rozvoje obce. Z pohodlí domova také studovali e-learningový modul, v?novaný p?íklad?m dobré praxe. Kurz probíhá v rámci projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“.

CLLD 2

NS VKŠ p?ipravila pro místní ak?ní skupiny a aktivní lidi z jejich region? seminá?, který p?ibližuje systém a metody „komunitn? vedeného místního rozvoje“ zdola. A?koliv se toto sousloví zejména v komunit? místních ak?ních skupin poslední dobou sklo?uje ?ím dál ?ast?ji, jeho skute?ná aplikace do každodenní praxe není mnohým p?íliš jasná. Toto sousloví: komunitn? vedený místní rozvoj, anglicky Community Lead Local Development je ?asto vyjad?ováno prostou zkratkou CLLD a je prezentováno p?edevším jako zp?sob p?erozd?lování pen?z z r?zných evropských fond? do malých region? (mikroregion) práv? prost?ednictvím místních ak?ních skupin.

1402 Grundtvig WS 016

Od 28. února do 9. b?ezna uspo?ádala Národní sí? venkovských komunitních škol ve Svratce ve stejnojmenném hotelu zatím nejvýznamn?jší mezinárodní vzd?lávací akci ve své devítileté historii – workshop v programu Grundtvig v?novaný gramotnosti dosp?lých ve venkovské Evrop? a ?innosti vesnických koordinátor? na poli vzd?lávání dosp?lých. Spole?né desetidenní dílny nazvané „Gramotnost v evropských venkovských regionech“, která probíhala v angli?tin?, se zú?astnilo celkem 17 zájemc? ze 7 evropských zemí.

1403 Seminar CLLD MAS Pomalsi 027

Národní sí? venkovských komunitních škol odstartovala v minulém týdnu cyklus seminá?? ke komunitn? vedenému místnímu rozvoji (CLLD) ve vesnicích na p?d? vybraných místních ak?ních skupin (MAS) nap?í? ?eskou republikou. První seminá? 25. 3. v Prost?edních Svincích v MAS Pomalší na jihu ?ech ú?astníky výrazn? oslovil a ukázal jim, jak prakticky nový instrument  pro rozvoj využít.

DSC00256 (800x600)

Pro ú?astníky projektu „Literacy round European Rural Regions“ p?ipravili v regionu Horní Pomoraví workshop nabitý p?íklady dobré praxe. Ú?astníky projektu ze šesti evropských zemí p?ivítali ve st?edu 5.b?ezna zástupci obce Bohdíkov a místní ak?ní skupiny (MAS) Horní Pomoraví na obecním ú?ad?, kde prob?hla prezentace aktivit MAS, které podporují rozvoj spolupráce na venkov? a komunitního života v regionu v?bec a p?edevším projektu, zam??eného na dlouhodobé vzd?lávání starost? a zástupc? obcí s názvem „Žijící obce“.