• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
P1080133 (800x533)

Myšlenkou založení družstevního pivovaru se zabýváme od návratu ze studijního pobytu ve Walesu, kde jsme se seznamovali s r?znými formami sociálního podnikání a komunitního vlastnictví. Obsah našeho zám?ru (pivovar) vychází z historické tradice va?ení piva v místním klášte?e i nedávného nezda?eného pokusu pivovar obnovit. Pokus byl neúsp?šný, protože externí investor posléze od na?atého projektu odstoupil.

angli?tina pokro?ily 1

V roce 2011 byla zahájena ?innost komunitní školy v Borovanech. Po dvou letech existence VKŠ Borovany nabízí deset jazykových kurz? (?eština, n?m?ina, angli?tina, italština – r?zné úrovn?), VU3V (virtuální univerzitu t?etího v?ku). Kurz ú?etnictví a patchworku. Krom? t?chto semestrálních kurz? po?ádáme také jednorázové kurzy (šití zipových tašek, Vojtova metoda, údržba zahrady), osv?tové p?ednášky pro ve?ejnost, p?ipravujeme kurzy pro finan?ní gramotnost.

ada

V sobotu 24. 8.2013 se pod záštitou Komunitní školy Starý Ji?ín o. s., Sk Janovice a Obecního ú?adu na Starém Ji?ín? uskute?nily historicky první Obecní hry bez hranic. Tato akce byla uskute?n?na jako jedna z aktivit projektu „Poj?me se u?it v naší komunitní škole!“ (CZ.1.07/3.1.00/37.0093), jehož partnerem je práv? Komunitní škola Starý Ji?ín. V rámci tohoto projektu se uskute?nilo v minulém školním roce n?kolik kurz? a také Festival obce Starý Ji?ín.

PC030032 (800x530)

Projekt „Venkovská sí? dalšího vzd?lávání na Vyso?in? s využitím VKŠ 2010“ se chýlí ke svému záv?ru t?íleté realizace. Za uplynulé m?síce a dny se ovšem uskute?nila ?ada d?ležitých a zajímavých aktivit. Na p?elomu ?íjna a listopadu prob?hla týdenní exkurze do Belgie a Holandska. Ú?astníci exkurze z ?ad poradc? a organizátor? dalšího vzd?lávání se v zahrani?í inspirovali novými možnostmi, nápady a také p?íklady dobré praxe v oblasti celoživotního u?ení.

44573

Dne 29. ?ervna 2013 se ve spolupráci Základní, Mate?ské a Komunitní školy Bohdíkov, Obce Bohdíkov a pobo?ky Hudební školy Yamaha v Bohdíkov? uskute?nila již v po?adí 23. školní pou?, kterou byl tradi?n? ukon?en školní rok. Pou? byla slavnostn? zahájena p. ?editelkou Mgr. A. Vokurkovou a p. starostou Ing. L. Haton?m.  Poté následoval bohatý kulturní program, na kterém se podíleli nejen d?ti ze školy a školky, ale i d?ti a dosp?lí, kte?í navšt?vují zájmové aktivity komunitní školy.