• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
5

I v ?íjnu pokra?ovaly vzd?lávací kurzy v rámci projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“.  Nejprve se ve dnech 9.-10. 10. uskute?nil seminá? pro starosty a zastupitele, vedený lektorem z Lotyšska; poté se v termínu 21.-22. 10. setkali ú?astníci kurzu pro organizátory partnerství a komunitního vzd?lávání ve vsích.

1310 KWS Radonin 048

V ?íjnu byl zahájen proces tvorby rozvojových plán? ve venkovských obcích v rámci projektu "Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky". V projektu bude vytvo?eno celkem 8 dlouhodobých rozvojových plán?, a to komunitním zp?sobem, tedy se zapojením obyvatel obcí. V ?íjnu se uskute?nila pracovní komunitní setkání v obcích ?eské He?manice (Pardubický kraj) a Radonín (Kraj Vyso?ina). Jednání se zú?astnila i zástupkyn? švédského partnera projektu Cecilia Andersson.

1076946 4571416702988 1608446143 o (1)

Za?átkem ?ervence jsme se zú?astnili posledního z p?ti diskusních kulatých stol? organizovaných v rámci projektu  „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“, který se odehrál tentokrát v Polsku. Okolo kulatého stolu se ?ešilo p?evážn? vytvá?ení a hledání nových pracovních p?íležitostí pro malé rodinné farmy, které pomalu p?estávají být schopny se uživit, doprovázená návšt?vami farem, které s tímto problémem úsp?šn? poradily.

P6130157

Ve dnech 13.-14. ?ervna 2013 se již po?tvrté setkali ú?astníci kurzu pro organizátory partnerství a komunitního vzd?lávání ve vsích. Tentokrát se v?novali tématu vize v obci a strategického plánování rozvoje. Setkání se uskute?nilo v Radešín?.

P1020968

Rozvoj venkova z kuchyn?

Díky projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“ jsem m?la možnost zú?astnit se 1. lotyšského venkovského parlamentu v Preiji, malém m?ste?ku v jihovýchodní ?ásti zem?. Ve dnech 6. – 8. ?ervna se sem sjelo n?kolik set lotyšských venkovských aktivist?, ale také zahrani?ních pozorovatel?, aby diskutovali aktuální problémy venkova a spole?n? na n? hledali ?ešení. A protože (nejen) Lotyšsku se v?tšina d?ležitých v?cí dohodne doma v kuchyni u šálku ?aje nebo kávy, m?la i hlavní scéna akce podobu venkovské kuchyn?.