• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
 • ZářijovĂĄ studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂŠdska - přečtěte si prvnĂ­ dĂ­l o naĹĄem putovĂĄnĂ­!
15

V listopadu v projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“, CZ.1.04/5.1.01/77.00044, prob?hla poslední studijní cesta. Do Polska a Lotyšska se vydalo 15 aktivních zástupc? obcí, komunitních škol, místních ak?ních skupin a dalších venkovských organizací, aby tam na?erpali inspiraci pro svou další práci v oblasti rozvoje venkova, komunitního vzd?lávání a podpory místní ekonomiky. V minulém ?lánku jste se dozv?d?li o polské ?ásti našeho cestování. Zajímá vás, co jsme vid?li v Lotyšsku? P?e?t?te si ?lánek…

16

V sobotu 8. listopadu ráno se z Bor? vydala 15?lenná skupina ú?astník? na studijní cestu do Polska a Lotyšska. Její program p?ipravili partne?i Národní sít? venkovských komunitních škol – Kujawsko-pomo?ské zem?d?lské poradenské centrum a Lotyšské venkovské fórum. B?hem devíti dní jsme m?li možnost seznámit se s ?adou p?íklad? komunitního vzd?lávání, budování kapacit venkova, místního podnikání a využívání místních zdroj?; setkali jsme se s aktivními zástupci místních komunit a navázali cenné kontakty. V po?adí t?etí studijní cesta uzav?ela jednu z klí?ových aktivit projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“, reg. ?. CZ.1.04/5.1.01/77.00044.

01

Ve dnech 12.-21. zá?í prob?hla studijní cesta v rámci projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“, CZ.1.04/5.1.01/77.00044. O její první, estonské ?ásti, jsme vás informovali v p?edchozím ?lánku. Nyní bychom cht?li shrnout naše zážitky z cestování po Švédsku, kde jsme strávili ?ty?i dny. Tuto ?ást návšt?vy p?ipravil nᚠpartner Hela Sverige ska leva!; našimi pr?vodkyn?mi byly paní Inga Rundström a Cecilia Andersson. Ve Švédsku jsme navštívili malou venkovskou školu, seznámili se se zástupci velmi úsp?šné skupiny pro místní akci a také se v?novali témat?m místního podnikání, komunitních investic a využívání místních zdroj?.

Budova školy s kostelem

Ve ?tvrtek 25. zá?í 2014 se uskute?nila 0. hodina pro zájemce o Kurz anglického jazyka pro „dosp?lé“ za?áte?níky v místní škole, která je sou?asn? sídlem Komunitní školy ?eské He?manice. Sešlo se 8 adept?. O týden pozd?ji nastoupilo ke studiu již 9 vážných zájemc? (mezi nimi i já). Na angli?tinu budeme docházet pravideln? každý ?tvrtek až do kv?tna p?íštího roku a absolvujeme celkem 34 lekcí po dvou vyu?ovacích hodinách. Sešla se dobrá parta nadšenc? a i díky lektorce Bc. Andree Hanušové nás angli?tina baví a také si užijeme spoustu „anglické“ legrace.

34

V pátek 12. zá?í jsme se ve ve?erních hodinách vydali na dlouhou cestu na jih Estonska, kde zapo?ala studijní cesta v rámci projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00044 Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“. Na 15 ú?astník? ?ekal nabitý program, který pomohli p?ipravit partne?i projektu – estonská organizace Kodukant a švédská Hela Sverige ska leva!. B?hem devítidenního putování jsme se mohli t?šit na ?adu zajímavých p?íklad? z oblasti rozvoje venkova a podpory místní ekonomiky. V tomto ?lánku p?iblížíme zážitky a p?íklady dobré praxe z našeho cestování po Estonsku – jedné z pobaltských republik, ve které žije cca 1,3 milionu lidí. Zkušenosti ze Švédska shrneme v dalším p?ísp?vku.